Terug naar het overzicht

Kwartiermaker maakt voorstel oprichting zelfstandig havenbedrijf

College stelt dit de gemeenteraad voor

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een kwartiermaker opdracht te geven op korte termijn de verzelfstandiging van de haven in Oudeschild juridisch en contractueel voor te bereiden. Wethouder Rikus Kieft: “Belangrijke en bepalende voorwaarden voor het verzelfstandigen van de haven zijn de vorm en mate van verzelfstandiging. Met deze stap komt het zicht op een economisch gezonde haven waarbij het authentieke karakter voor Texel bewaard blijft, dichter bij. Dankzij vertegenwoordigers en belanghebbenden van de haven zetten we nu een constructieve stap naar de toekomst.”

Opdracht Kwartiermaker

De kwartiermaker krijgt voorwaarden mee om tot een uitwerking van de verzelfstandiging van de haven te komen. Zo behoudt het gemeentelijke bestuur invloed op de hoofdlijnen van het beleid van het havenbedrijf via een in te stellen Raad van Commissarissen, een vierjaarlijks bedrijfsplan en de financiële verantwoording. Wordt gewerkt naar 100% aandeelhouderschap en de mogelijkheid dat andere publieke partners kunnen aansluiten. Ook moet duidelijk worden welke publieke taken voortvloeiend uit regelgeving kunnen worden ondergebracht bij het havenbedrijf, en welke taken bij de gemeente belegd dienen te blijven. Denk hierbij aan taken als wegen, parkeren, baggeren. En dienen havengebruikers en betrokkenen uit het dorp op hoofdlijn geïnformeerd te worden en input te kunnen geven.

Rol van vertegenwoordigers en belanghebbenden haven

Het aanstellen van een kwartiermaker komt voort uit een kadernotitie van de Werkgroep Haven Ontwikkeling Oudeschild – die bestaat uit vertegenwoordigers en belanghebbenden van de haven en de gemeente. Het college heeft deze groep gevraagd een kader stellende notitie uit te werken voor de toekomstige havenexploitatie. Centraal stond de vraag in welke vorm en met welke randvoorwaarden de Oudeschilder haven het best kan functioneren om slagvaardig te kunnen handelen en te kunnen zorgen voor een economisch en toeristisch interessante invulling van het havengebied. Zonder de wettelijke taken die bij de gemeente zijn belegd, zoals internationale veiligheid en nautische zaken, uit het oog te verliezen.

Dit resulteerde in een rapport ‘Naar een slagvaardige haven bij een bloeiend dorp’ dat afgelopen mei door deze Werkgroep Haven Ontwikkeling Oudeschild aan het college is aangeboden. Op basis van dit rapport legt het college van B&W nu de kaders voor aan de gemeenteraad, waarbinnen de  voorgestelde kwartiermaker opereert.

Input werkgroep

In opdracht van de gemeente is in een eerder stadium (2023) Arcadis – een ontwerp- en consultancyorganisatie – met aanbevelingen gekomen voor het toekomstig besturen en beheersen (verantwoordelijkheid en zeggenschap) van een zelfstandige havenorganisatie. Ook zijn verkennende gesprekken met St. Waddenhaven en Seaport Texel B.V. (Nioz-haven) gevoerd. Toen er vanuit gebruikers en belanghebbenden van de haven gevraagd werd naar de overslagfunctie heeft het college deze groep gevraagd om kaders uit te werken voor de toekomstige havenexploitatie. Het rapport van Arcadis en de resultaten van de verkennende gesprekken met genoemde partijen zijn hierin meegenomen als input.

Achtergrond

De haven van Oudeschild kent een structureel exploitatietekort en een flinke onderhoudsopgave. Door het grotendeels verdwijnen van de visserij is de (toeristische) aantrekkelijkheid verder onder druk komen te staan en neemt de behoefte aan andere invullingen die bijdragen aan een economisch gezonde haven, met oog voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, toe. De aanpak voor de haven van Oudeschild om het exploitatietekort naar beneden te brengen is een opgave die in het Coalitieakkoord is opgenomen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.