Terug naar het overzicht

Recycleplan: beter grondstoffen scheiden loont

College legt raad Recycleplan voor

Texel wil naar een circulaire samenleving en wil minder restafval (van nu 236 naar 30 kilo per inwoner in 2030) verbranden en zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken. De alsmaar stijgende kosten worden op deze manier bovendien zo laag mogelijk gehouden. Wethouder Kieft: “Meer dan 80% van het huidige restafval kan opnieuw gebruikt worden als het gescheiden wordt. Dat is een kans die voor het grijpen ligt en waar iedereen aan kan bijdragen. Dat betekent dat we minder vaak restafval gaan ophalen en vaker groen en plastic. En er wordt een vast en variabel tarief naar verbruik ingevoerd. Hierbij vinden we het belangrijk om Tesselaars te laten wennen aan deze noodzakelijke verandering.”

Dempen toenemende kostenstijging

Voor het verbranden van restafval betaalt de gemeente een steeds hoger wordende verbrandingsbelasting. Vanaf 2025 komt hier bovendien een CO2-heffing bovenop. Dit betekent dat als we alles bij het oude laten de kosten in de toekomst fors zullen toenemen. Minder restafval betekent demping van deze kostenstijging.

Gefaseerde invoering

Om tot betere afvalscheiding te komen stelt het college de raad een tweefase-aanpak voor met het meest optimale resultaat voor zowel de kosten als het milieu.

Fase I: vanaf 2024

  • De inzamelvoorzieningen worden verbeterd en er wordt gestart met het verbeteren van inzicht in de afvalstromen zodat huishoudelijk afval en bedrijfsafval beter gescheiden kan worden.
  • Het afvalbrengstation De Hamster wordt geüpdatet, aangepast en gemoderniseerd om het veiliger te maken.
  • De ophaalfrequenties worden aangepast. We gaan minder vaak restafval ophalen en vaker groen, plastic en papier. Ook wordt het faciliteren van de inzameling van gft en etensresten bij hoogbouw (bewoning boven winkels, appartementencomplexen) ingevoerd.
  • In 2026 worden de eerste resultaten geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Vanwege voorbereidende werkzaamheden krijgen huishoudens pas in de loop van 2025 te maken met veranderingen in hun afvalroutine.

De Hamster: toegang met pasjes

Bij de Hamster ligt de focus op goede afvalscheiding. We zorgen dat het afvalbrengstation aangepast wordt naar alle moderne eisen van deze tijd en publieksvriendelijker wordt ingericht. De toegang wordt in de toekomst voortaan geregeld met pasjes. De pasjes worden in de loop van 2025 ingevoerd.

Fase II: vanaf 2027

  • Recycle-tarief wordt ingevoerd, waarbij de afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Het variabele deel hangt af van hoe vaak inwoners hun restafval aanbieden.
  • Voor grof afval aan huis wordt een tarief ingevoerd. Voor specifieke groepen wordt maatwerk aangeboden.

Ophalen grof afval betaald in fase II

Grof afval wordt nu vaak als restafval aangeboden en verbrand, wat duur en slecht voor het milieu is. In het inzamelvoertuig worden de stromen gekraakt en geperst. Hergebruik is hierdoor nauwelijks meer mogelijk; deze afvalstroom wordt bijna volledig verbrand. Op het afvalbrengstation wordt het gescheiden en hergebruikt. Daarom wordt het ophalen van grof afval aan huis een betaalde service van ongeveer € 20,- per keer en blijft het wegbrengen van grof afval naar de Hamster gratis voor inwoners die afvalstoffenheffing betalen.

Maatwerk voor kwetsbare inwoners

Voor inwoners met onvermijdbaar restafval door ziekte komen er extra maatregelen. Er wordt ook rekening gehouden met gezinnen die nu kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing ontvangen.

Wat voorafging: kaders raad en online vragenlijst inwoners

Het voorgestelde Recycleplan is de uitwerking van de in mei 2023 vastgestelde kaders door de raad. Hierin is onder meer de ambitie vastgesteld om het restafval per inwoner per jaar drastisch te verlagen van 236 kilo nu naar 30 kilo restafval per inwoner in 2030. En om de kostenstijging voor inwoners zo beperkt mogelijk te houden. Om na te gaan hoe inwoners aankijken tegen mogelijk in te zetten maatregelen heeft de gemeente eind 2023 een online vragenlijst uitgezet op Texel Spreekt. De resultaten zijn meegenomen in de totstandkoming van de voorgestelde maatregelen.

Planning besluitvorming

Het Recycleplan wordt 27 juni in de raadscommissie besproken, waarna het plan ter besluitvorming ligt bij de gemeenteraadsvergadering van 10 juli aanstaande.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.