Terug naar het overzicht

Uitbreiding subsidie afkoppelen hemelwater

De subsidie die de gemeente vorig jaar in het leven heeft geroepen om inwoners te stimuleren het hemelwater van het rioolwater te scheiden, wordt per 1 juli 2024 verder uitgebreid. Wegens succes en ook om eigenaren van panden met dakoppervlakte groter dan 200 m2 te stimuleren om het hemelwater te scheiden van het rioolwater, wordt de subsidie voor deze doelgroep verhoogd. De subsidie vergoedt 50% van de aanlegkosten en bedraagt voor bebouwd oppervlak tot 200 m² maximaal € 300,- en voor percelen met een bebouwd oppervlak vanaf 200 m² maximaal € 3.000,-.

Grotere daken, hogere kosten afkoppelen

De subsidieregeling wordt nu uitgebreid voor percelen met een groter gebouwd oppervlak, zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen en grote schuren aan de randen van de dorpen en in het buitengebied. Door de grootte van deze gebouwen, kan er een hoop regenwater van de riolering gehaald worden wanneer deze niet meer op het vuilwaterriool loost. De investeringen die de eigenaren van deze grote panden moeten maken voor het afkoppelen van het regenwater zijn vele malen hoger dan bij reguliere huizen.

Afgelopen jaar bleek de bestaande subsidie van € 300,-  de eigenaren van grote panden niet te stimuleren om aan het afkoppelen van hemelwater te beginnen. Met de uitbreiding van deze subsidie hoopt het college van burgemeester en wethouders deze eigenaren beter tegemoet te komen en hen over de streep te halen om ook het regenwater van het riool los te koppelen.

Voordelen regenwater scheiden

Bij het opvangen en hergebruiken van regenwater, wordt niet alleen kostbaar drinkwater bespaard (wat voor een lagere waternota zorgt), maar worden ook de riolen en waterzuiveringen minder belast. Daarnaast zorgt het voor minder overstromingen van het riool. Het opgevangen water kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de tuin tijdens droge periodes, voor de wasmachine of voor het doorspoelen van een toilet. Aangezien er geen kalk in regenwater zit, gaat de wasmachine langer mee. Ook als het regenwater niet hergebruikt wordt, maar in de grond terecht komt, heeft het afkoppelen van de regenpijp voordelen. Het zorgt er namelijk voor dat regenwater de kans krijgt om langzaam in de bodem te infiltreren. Hierdoor worden grondwaterstanden aangevuld en kunnen droogteperiodes beter worden doorstaan.

Vraag subsidie afkoppelen hemelwater aan

De gemeente heeft afgelopen jaren 85 % van de openbare buitenruimte in de dorpen voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Eén stelsel voor de afvoer van regenwater en de ander voor het afvalwater. Bij particulieren wordt het hemelwater scheiden, geschat op 10-15%.

Wilt u op uw eigen terrein hemelwater loskoppelen van het riool, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/subsidieregenpijp voor de subsidie afkoppelen van de regenpijp.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.