Gemeenteraadsverkiezing

Een keer in de 4 jaar zijn er in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De volgende gemeenteraadsverkiezing is op woensdag 16 maart 2022.

Informatie voor kiezers

U mag stemmen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 16 maart 2022, en
 • op 31 januari 2022 staat ingeschreven in de gemeente Texel, en
 • de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie, of u vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland woont. Legaal betekent dat u in deze periode ingeschreven heeft gestaan bij de gemeente en dat u gedurende deze periode een geldig verblijfsdocument heeft gehad, en
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

U kunt iemand een volmacht geven om namens u te gaan stemmen voor de gemeenteraad en/of het referendum op 16 maart 2022. Deze persoon moet zelf ook op Texel mogen stemmen voor de gemeenteraad (kiesgerechtigd zijn).

Er zijn twee vormen van volmacht:

 • de volmacht die u zelf kunt regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. U moet hierbij (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven aan de persoon die voor u gaat stemmen.
 • de volmacht die u schriftelijk aanvraagt met het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf). Dit formulier moet u uiterlijk 11 maart 2022 inleveren aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor heeft u geen identiteitsbewijs nodig. Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Als u na 2 maart 2022 geen stempas heeft ontvangen, of uw stempas bent verloren, kunt u een vervangende stempas aanvragen. Ook als uw stempas ernstig beschadigd is, kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Schriftelijk

Vul het Formulier nieuwe stempas aanvragen (pdf) volledig in. Dit formulier moet uiterlijk 11 maart 2022 bij ons binnen zijn. Stuur het op of lever het in aan de balie in het gemeentehuis. Uw nieuwe stempas wordt gestuurd naar het officiële woonadres waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP).

Mondeling

Aan de balie in het gemeentehuis kunt u met uw geldige identiteitsbewijs tot en met 11 maart 2022, 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken door ons te bellen op 14 0222.

Op onderstaande locaties mogen partijen posters plaatsen van maximaal A1 formaat (84 x 59 cm).

LocatieAdresPlaats van het bord
GemeentehuisEmmalaan 15, Den Burgtussen OSG en parkeerterrein
De BuuretonBeatrixlaan 43, Den Burg in plantsoen bij Buureton
Bibliotheek TexelBeatrixlaan 43, Den Burg     hoek Drijverstraat/Bernhardlaan
Het Eierlandsche HuisKlimpstraat 33, De Cocksdorpin plantsoen voor dorpshuis
Verenigingshuis BethelMuyweg 38, De Cocksdorp   in plantsoen benzinepomp Postweg
Dorpshuis De BijenkorfMulderstraat 37, Oosterend           in gazon of tegen gevel
Dorpshuis De HofNikadel 13, De Koog in gazon bij de ingang
Dorpshuis De WaldhoornHerenstraat 30, Den Hoorn         tegen gevel
Dorpshuis ’t SkiltjeDe Ruyterstraat 61, Oudeschild       voor parkeerplaats, aan dijkkant
Dorpshuis De WielewaalLangwaal 9, De Waalin trapveld tegenover ingang

Kandidaatstelling

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur zal in een besloten zitting door het centraal stembureau een onderzoek plaats vinden naar de op 31 januari 2022 door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten en alle daarbij behorende formuleren.
Direct na de zitting zullen de kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen openbaar worden gemaakt.

Geldigheid kandidaatstelling en lijstnummering

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur zal in een openbare zitting van het centraal stembureau ingevolge artikel I 4 van de Kieswet beslist worden over de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten en de hierop voorkomende aanduidingen en kandidaten.
Tevens vindt in deze zitting ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de nummering van de lijsten plaats. De zitting vindt plaats op het Gemeentehuis in Den Burg, Emmalaan 15. Direct na de zitting wordt het proces-verbaal I 4 en de nummering van de kandidatenlijsten openbaar gemaakt.

Vaststelling uitslag

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau) plaats. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming op Texel vastgesteld. In deze zitting worden tevens de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekend gemaakt. Direct na de zitting wordt de uitslag en het proces-verbaal P 22-2 openbaar gemaakt.

Zittingen online bekijken

De zittingen van 4 februari en 21 maart 2022 zijn live online te volgen. De link hiervoor wordt nog bekendgemaakt.

Wij hebben de volgende officiële bekendmakingen over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in het gemeenteblad geplaatst:

Informatie voor en over politieke partijen

U kunt van 3 tot en met 31 januari 2022 een ondersteuningsverklaring afleggen aan de balie van het gemeentehuis. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken door ons te bellen op 14 0222. Zo kunnen we de drukte spreiden.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde, die daarmee deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Een ondersteuningsverklaring is nodig als een partij:

 • voor het eerst deelneemt aan de verkiezing, of
 • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) heeft behaald, of
 • deelneemt met een blanco lijst.

Dit neemt u mee naar het gemeentehuis

De ondersteuningsverklaring krijgt u van de politieke partij die u wilt ondersteunen. U zet in het bijzijn van de baliemedewerker uw handtekening op de verklaring.

Voorwaarden

U mag een ondersteuningsverklaring afleggen als u:

 • op Texel woont, en
 • kiesgerechtigd bent voor de Gemeenteraadsverkiezing. Meer over wanneer u kiesgerechtigd bent leest u op kiesraad.nl.

U kunt maar voor één partij één verklaring afleggen. Legt u er meer af? Dan worden al uw ondersteuningsverklaringen ongeldig. Meer informatie is te vinden in de Kieswet.

Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Kijk voor meer informatie over de Ondersteuningsverklaring op website van de Kiesraad.

Lijstnaam registreren of veranderen

Het was tot en met 20 december 2021 mogelijk om de lijstnaam van uw politieke partij te registreren of te veranderen voor de gemeenteraadsverkiezing 2022.

U kunt nog wel een verzoek doen voor het registreren of veranderen van een lijstnaam. Maar u kunt met deze lijstnaam dan niet meer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing 2022.

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de gemeentewinkel via gemeentewinkel@texel.nl. Of bel ons op telefoonnummer 14 0222.

Geen lijstnaam registreren of te laat met registreren?

U hoeft geen lijstnaam te registreren. Registreert u de lijstnaam te laat of wilt u geen lijstnaam gebruiken? Dan krijgt u een lijstnummer. Deze komt bovenaan de kandidatenlijst te staan op het stembiljet. Een loting bepaalt welk nummer u krijgt. Deze loting is op het hoofdstembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 16.00 uur. Dat gebeurt tijdens een openbare zitting.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Texel als:

 • u in de gemeente Texel woont, en
 • 18 jaar of ouder bent, en
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Als u nog niet in de gemeente Texel woont, dan kunt u een verklaring inleveren. Daarin staat dat u in de gemeente Texel gaat wonen als u in de gemeenteraad komt.

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling. Heeft u de nationaliteit van een EU-lidstaat? Dan kunt u zich kandidaatstellen. Heeft u de nationaliteit van een niet-EU lidstaat, dan kunt u zich kandidaat stellen als u meer dan 5 jaar achter elkaar legaal in Nederland woont.

De kandidaatstelling voor politieke partijen

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren politieke partijen alle verplichte documenten in op het gemeentehuis in Den Burg, Emmalaan 15. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken.

Voorinlevering op 17 en 18 januari 2022

Voor de kandidaatstelling organiseren wij een voorinlevering. Hierbij kunnen wij alvast controleren of u alle verplichte documenten goed en compleet heeft ingevuld. De voorinlevering is op 17 en 18 januari 2022. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Stuur een e-mail naar gemeentewinkel@texel.nl of bel 14 0222.

Let op: Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd, moet u op 31 januari 2022 alle verplichte documenten inleveren.

Verkiezingssoftware gebruiken

Bij het verzamelen van alle verplichte documenten kunt u het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) gebruiken. De Kiesraad stelt deze verkiezingssoftware eind december 2021 beschikbaar.

Verplichte documenten

De verplicht in te leveren formulieren (modellen) zijn meestal wettelijk voorgeschreven. Deze kunt u vinden via de verkiezingssoftware OSV. Hieronder ziet u welke modellen u moet gebruiken.

Kandidatenlijst (model H1)

Er mogen maximaal 50 kandidaten op een lijst staan. Bekijk Model H1 – kandidatenlijst (pdf).

Instemmingsverklaringen (model H9)

Een instemmingsverklaring van iedere kandidaat. Hiermee geven de kandidaten aan dat ze akkoord gaan met hun plek op de lijst. Bekijk Model H9 – Instemmingsverklaring (pdf).

Kopie legitimatiebewijs kandidaten en inleveraar(s)

Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van de persoon die de kandidatenlijst inlevert. Als uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs staat, dan moet u de achterkant ook kopiëren.

Verklaring van voorgenomen vestiging (model H7)

Zijn er kandidaten die buiten Texel wonen? Dan moeten zij verklaren dat ze op Texel gaan wonen als ze in de gemeenteraad komen.

Machtiging tot plaatsen van lijstnaam boven lijst (model H3-1)

Bij de kandidatenlijst moet u een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij toevoegen. Daarin staat dat de inleveraar toestemming heeft om een geregistreerde lijstnaam van de partij boven de kandidatenlijst te plaatsen. Bekijk Model H3-1 – Machtiging tot plaatsen van lijstnaam boven lijst (pdf).

10 ondersteuningsverklaringen (alleen voor nieuwe partijen) (model H4)

Doet uw partij voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezing? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u minimaal 10 ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling inleveren. Zie ook hieronder voor meer informatie. Bekijk Model H4 – Ondersteuningsverklaringen (pdf).

Bewijs van betaling waarborgsom (alleen voor nieuwe partijen) (model H12)

Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u een waarborgsom van € 225,00 betalen, 14 dagen voor de dag van de kandidaatstelling. Na betaling krijgt u een bewijs van betaling.

Samenvoeging van lijstnamen (model H3-2)

2 of meer partijen kunnen ook samen 1 kandidatenlijst inleveren. Daarboven komt dan een samenvoeging van de partijnamen of de afkortingen daarvan. U moet een verklaring toevoegen waarin de (plaatsvervangend) gemachtigden de inleveraar toestemming geven hiervoor. Bekijk Model H3-2 – Samenvoeging van lijstnamen (pdf).

Contact

Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Stuur een e-mail naar gemeentewinkel@texel.nl of bel naar 14 0222.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bekijk de Kieswet, artikel H op wetten.overheid.nl.

Meer weten over de gemeenteraad?

Overweegt u bijvoorbeeld om raadslid te worden? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden.