Flexwoningen Marsweg

Wij willen met het project flexwoningen Marsweg inzetten op een snelle realisatie van 222 tijdelijke woningen.

Project flexwoningen Marsweg

Op Texel is, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan betaalbare woningen.

Wij willen met het project flexwoningen Marsweg stevig inzetten op een snelle realisatie van 222 tijdelijke woningen. Doel is om in het 4e kwartaal van 2023 te starten met het plaatsen van de eerste woningen. Het gaat om 152 sociale huurwoningen en 70 middeldure huurwoningen. De woningen zijn bedoeld voor starters, gezinnen en spoedzoekers. En daarnaast voor vluchtelingen en statushouders.

De woningen worden gebouwd in twee verschillende gebieden aan de Marsweg in Den Burg. Het eerste gebied dat ontwikkeld gaat worden, wordt Marsweg-Zuid genoemd. Dit grenst aan Buurtskap de Tuunen. Het tweede gebied, Marsweg-Noord, ligt direct achter de Gamma, aan de Abbewaal.

Tijdelijke bouw, 20 en 40 jaar

Na afloop van een afgesproken periode worden de woningen weer weggehaald. De locaties worden dan weer teruggebracht naar de oude situatie, zoals het was voordat de woningen er stonden. Voor Marsweg-Zuid is deze periode 40 jaar. Voor gebied Marsweg-Noord is dit 20 jaar.

Geïnteresseerd?

U kunt zich nog niet inschrijven voor een woning. Het is nog niet bekend wanneer u zich kunt inschrijven. Houd daarvoor deze website in de gaten. Ook in de kranten leest u hierover.

Inloopbijeenkomst over deelgebied Marsweg-Zuid op 4 april

Op dinsdag 4 april 2023 organiseren wij een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het deelgebied Marsweg-Zuid. Medewerkers van de gemeente, Woontij en Rabobank zijn hierbij aanwezig. Zij informeren u graag over de ontwikkelingen.

Iedereen is welkom. We vragen u wel om u aan te melden via www.texel.nl/woningenmarsweg.

  • Datum: dinsdag 4 april 2023
  • Locatie: Stayokay, Haffelderweg 29 in Den Burg
  • Tijd: tussen 16.30 en 19.00 uur (u kunt elk moment binnenlopen)

Vragen en antwoorden over het project Flexwoningen Marsweg

Op Texel is, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan betaalbare woningen. Daarom gaan wij vol inzetten op woningbouw met het project flexwoningen Marsweg voor een snelle realisatie van 222 flexwoningen. We hebben een Intentieovereenkomst voor Marsweg Zuid met Stichting Woontij en Rabo Smart Builds.

Het project is een inhaalslag voor het tekort aan betaalbare woningen op Texel.

Er komen in totaal 222 flexwoningen. Daarvan zijn 152 sociale huurwoningen en 70 middeldure huurwoningen. De prijs voor de sociale huurwoningen is maximaal € 763 per maand. De prijs voor de middeldure huurwoningen is tussen de € 763 en € 1000 per maand. Wijzigingen voorbehouden. De woningen die gebouwd worden zijn flexwoningen met de eis van permanente bouw.

Voor starters, jonge gezinnen, ouderen, spoedzoekers (bijvoorbeeld door echtscheiding en mensen met een nieuwe baan) en voor statushouders en vluchtelingen. Inwoners van Texel en mensen die economisch gebonden zijn aan Texel krijgen voorrang.

Tijdelijk/flex betekent dat de woningen niet blijven staan, maar na een bepaalde periode verwijderd worden van de locatie. De locatie wordt daarna weer naar het huidige gebruik teruggebracht. Voor Marsweg Zuid is dit na 40 jaar, voor Marsweg Noord is dit na een periode van 20 jaar.

Voor het project worden gronden ingezet die de gemeente in het verleden heeft verworven voor de uitbreiding van Den Burg. Verder is voor Marsweg Zuid al bepaald dat dit een locatie is voor woningbouw, omdat het gebied in het huidige bestemmingsplan bestemd is voor woningbouw. Voor Marsweg Noord is gekozen omdat deze locatie ruimtelijk gezien passend is binnen huidige stedenbouwkundig zichtlijnen.

Gezien de grote woningnood op het eiland willen wij snelheid maken met woningbouw. Daarom heeft het college van B&W voorlopig de keuze voor het projectgebied gemaakt en gaat daarover belanghebbenden informeren. Aanwonenden zijn hierover al geïnformeerd. Voor alle andere geïnteresseerden was er op 1 november 2022 een inloopbijeenkomst.

Naar verwachting legt het college half december 2022 het project, met de opgehaalde input van belanghebbenden, ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad moet nog besluiten of zij geld beschikbaar wil stellen voor het project. Meestal geven woningbouwprojecten met alleen betaalbare woningen een negatief financieel resultaat. Daarom verkennen wij subsidiemogelijkheden bij de Provincie Noord-Holland en het Rijk. Een voorbeeld van een subsidie waarop wordt ingezet is de zogenoemde Woningbouwimpuls.

Voor Marsweg Zuid streven we ernaar dat er in de eerste helft van 2023 gestart wordt met het bouwrijp maken van de locatie, zodat de eerst woningen in het 4e kwartaal van 2023 geplaatst kunnen worden. Marsweg Noord zal naar verwachting in de 2e helft van 2023 bouwrijp gemaakt worden, waarna in 2024 de eerste woningen geplaatst kunnen worden.

Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een woning. De komende tijd wordt u via deze website, de kranten en sociale media op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.