Flexwoningen Marsweg

222 tijdelijke woningen aan de Marsweg

Project flexwoningen Marsweg

Wij willen met het project flexwoningen Marsweg stevig inzetten op een snelle realisatie van 222 tijdelijke woningen. Doel is om in het 4e kwartaal van 2023 te starten met het plaatsen van de eerste woningen. Het gaat om 152 sociale huurwoningen en 70 middeldure huurwoningen. De woningen zijn bedoeld voor starters, gezinnen en spoedzoekers. En daarnaast voor vluchtelingen en statushouders.

De woningen worden gebouwd in twee verschillende gebieden aan de Marsweg in Den Burg. Het eerste gebied dat ontwikkeld gaat worden, wordt Marsweg-Zuid genoemd. Dit grenst aan Buurtskap de Tuunen. Het tweede gebied, Marsweg-Noord, ligt direct achter de Gamma, aan de Abbewaal.

Tijdelijke bouw voor 20 en 40 jaar

Na afloop van een afgesproken periode worden de woningen weer weggehaald. De locaties worden dan weer teruggebracht naar de oude situatie, zoals het was voordat de woningen er stonden. Voor Marsweg-Zuid is deze periode 40 jaar. Voor gebied Marsweg-Noord is dit 20 jaar.

Stand van zaken

Het uitwerkingsplan voor Marsweg-Zuid is inmiddels vastgesteld door het college van B&W. Ook is de omgevingsvergunning aangevraagd door de ontwikkelaar. Het uitwerkingsplan lag van 7 augustus tot en met 18 september 2023 ter inzage. U kunt de stukken hiervan vinden op de pagina Uitwerkingsplan Den Burg, Marsweg-Zuid.

De omgevingsvergunning van de ontwikkelaar is bij ons in behandeling. Het verlenen van de vergunning wordt bekendgemaakt in de Texelse Courant en via de pagina Bekendmakingen. Het is dan voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar te maken.

Veelgestelde vragen

Er komen in totaal 222 flexwoningen. Daarvan zijn 152 sociale huurwoningen en 70 middeldure huurwoningen. De prijs voor de sociale huurwoningen is maximaal € 763 per maand. De prijs voor de middeldure huurwoningen is tussen de € 763 en € 1000 per maand. Wijzigingen voorbehouden. De woningen die gebouwd worden zijn flexwoningen met de eis van permanente bouw.

Voor starters, jonge gezinnen, ouderen, spoedzoekers (bijvoorbeeld door echtscheiding en mensen met een nieuwe baan) en voor statushouders en vluchtelingen. Inwoners van Texel en mensen die economisch gebonden zijn aan Texel krijgen voorrang.

Tijdelijk/flex betekent dat de woningen niet blijven staan, maar na een bepaalde periode verwijderd worden van de locatie. De locatie wordt daarna weer naar het huidige gebruik teruggebracht. Voor Marsweg Zuid is dit na 40 jaar, voor Marsweg Noord is dit na een periode van 20 jaar.

Voor het project worden gronden ingezet die wij in het verleden hebben verworven voor de uitbreiding van Den Burg. Verder is voor Marsweg Zuid al bepaald dat dit een locatie is voor woningbouw, omdat het gebied in het huidige bestemmingsplan bestemd is voor woningbouw. Voor Marsweg Noord is gekozen omdat deze locatie ruimtelijk gezien passend is binnen huidige stedenbouwkundig zichtlijnen.

Voor Marsweg Zuid streven we ernaar dat er in de eerste helft van 2023 gestart wordt met het bouwrijp maken van de locatie, zodat de eerst woningen in het 4e kwartaal van 2023 geplaatst kunnen worden. Marsweg Noord zal naar verwachting in de 2e helft van 2023 bouwrijp gemaakt worden, waarna in 2024 de eerste woningen geplaatst kunnen worden.

Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een woning. De komende tijd wordt u via deze website, de kranten en sociale media op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.