Taken

Gemeentelijke organisatie

 • Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid
 • Coördinatie afstemming gemeente overstijgende ambities
 • Coördinatie samenwerking in provinciale zaken
 • Integraal handhavingsbeleid/handhaving
 • Informatie & automatisering
 • Digitale Informatie Voorziening – Archiefwet
 • Fondsenwerving
 • Zorg over kwaliteit procedures
 • Burgerparticipatie
 • Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief regeling voor kosteloze correctie voor aantoonbare fouten in het bestemmingsplan
 • Kabinetszaken
 • Begraafplaatsen
 • Gemeentewinkel en dienstverlening
 • Waddensamenwerking en Waddenfonds
 • Gemeentelijke organisatie/Personeel & Organisatie

Openbare orde en veiligheid

 • Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid
 • Strandvonderij
 • Kustverdediging/Dijkverzwaring
 • Horeca
 • Evenementen en evenementenbeleid

Gemeentewerken/Beleid

 • Beheer openbare ruimte
 • Gebouwenbeheer
 • Grondzaken
 • Grond(prijs)beleid
 • Gebiedsontwikkeling Algemeen (met wethouder Huisman)
 • Verkeer, vervoer en water
 • Waterbeleid
 • Strandbeheer

Duurzaamheid en innovatie

 • Klimaatadaptatie

Overig

 • Ambassadeursfunctie Kustverdediging en dijkverzwaring
 • Internationale samenwerking in Europese zaken
 • Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden
 • Dorpsontwikkeling en dorpsbeleid

Projecten

 • Deltaprogramma/dijkversterking
 • Waalenburg/Economische Hoofdstructuur (EHS)
 • Fietspaden
 • Postweg/Nieuwlanderweg

Overleg met

 • POK (Provinciaal Overleg Kust)
 • Gebiedsagenda Kop van Noord-Holland
 • KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij)
 • Politie overleg
 • Rijkswaterstaat
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Terrein beherende instanties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten)
 • De Lieuw
 • Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG gebiedscommissie)
 • Strandoverleg

Nevenfuncties aan het ambt verbonden

 • Voorzitter plaatselijke commissie KNRM
 • Voorzitter stichting Streekfonds Texel
 • Adviseur bestuur Presail Texel/Rede van Texel
 • Bestuurslid Stichting Agrarisch Texel
 • Lid Dagelijks Bestuur De Wadden
 • Lid Instituutsadviesraad Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
 • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Nevenfuncties overig

 • Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Vertegenwoordigt gemeente in

 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
 • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
 • TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming)