Project Ankerplaatsen: een woonplek voor dak- en thuislozen op Texel

Waar gaat dit project over?

Wij willen, samen met woningcorporatie Woontij, drie mobiele woningen plaatsen voor dak- en thuisloze inwoners met complexe problemen. De woningen moeten komen op het terrein van gemeentewerken aan de Pontweg 89 in Den Burg.

Waarom doen we dit?

Wij hebben een taak in het bieden van woonruimte aan alle inwoners. Ook aan inwoners die door hun problemen moeilijk in een standaard woning in een woonwijk kunnen wonen.

Op dit moment zwerft een aantal dakloze inwoners over Texel. Het project Ankerplaatsen biedt deze dakloze inwoners, onder voorwaarden, een beschermde woonomgeving. Deze bestaat uit een mobiele woning buiten de woonwijk. Een gerichte aanpak van de problemen van deze groep inwoners kan de oplossing zijn voor problemen en overlast in de wijk. De verwachting is dat de overlast voor andere inwoners daarmee tot een minimum wordt beperkt. Tegelijkertijd ontvangen deze mensen begeleiding en ondersteuning en hoeven zij niet meer op straat te leven.

Voor wie zijn deze woningen bedoeld?

Voor dak- en thuislozen die niet zelfstandig in een woonwijk kunnen wonen door hun ingewikkelde problemen met vaak overlastgevend gedrag. Deze kwetsbare groep heeft zorg en begeleiding nodig. Via het project Ankerplaatsen kunnen wij de kwaliteit van leven van deze mensen verbeteren. Iedere burger op Texel heeft recht op een duurzame woonplek. Ook dak- en thuislozen met ingewikkelde problemen. Volgens de visie van “wij zijn Texel, sociaal en gezond” wordt hen een geschikte woonomgeving, menswaardige huisvesting en zorg op maat geboden.

Wie zijn er bij betrokken om dit plan te realiseren en uit te voeren?

De volgende organisaties op Texel zijn betrokken bij het project Ankerplaatsen: Woningcorporatie Woontij, zorgorganisatie Novalishoeve, gemeente, politie en de afdeling openbare orde en veiligheid (OOV).

Hoe gaan de partijen dit doen?

Om te zorgen dat deze oplossing een succes wordt, is uitgebreide samenwerking nodig. Door organisaties is benadrukt dat er geschikte begeleiding moet worden gegeven. Daarom gaan verschillende (zorg)instanties samenwerken. Woningcorporatie Woontij wordt verantwoordelijk voor het plaatsen en het beheren van de woningen. Novalishoeve gaat de bewoners begeleiding en dagbesteding bieden. Politie en de afdeling openbare orde en veiligheid (OOV) van de gemeente gaan zorgen voor een veilige omgeving en toezicht.

Wanneer willen we dit realiseren?

Nadat direct betrokkenen zijn geïnformeerd is het onze ambitie dat het plan in 2023 is gerealiseerd en de drie units zijn bewoond.