Terug naar de vorige pagina

Herstructurering de Texelse golfbaan (ontwerp)

Doel

Op de golfbaan wordt het clubhuis ongeveer 50 meter verplaatst in de richting van de ingang van de in 2014 geopende nieuwe negen holes. Hierdoor is het uitzicht op de golfbaan beter vanuit het clubhuis. De inrichting van het gehele terrein wordt hierop aangepast. De toegangsweg wordt over het oude agrarische perceel geleid en komt uit op de nieuwe parkeerplaatsen bij het nieuwe clubhuis. De hekken om de driving range (het oefenterrein) worden verwijderd en worden vervangen door een natuurlijke afscherming, gemaakt van hoge duinen. De aanwezige zeecontainers waarin spullen ten behoeve van de golfbaan worden opgeslagen, zullen verdwijnen. In het clubhuis zal een kelder worden gebouwd, die de ruimte voor opslag zal bieden. De driving range wordt om veiligheidsredenen verlengd.

De percelen Postweg 185 en 211 worden bij de golfbaan betrokken. Dat zijn twee agrarische percelen, met bouwvlak en bebouwing. Deze percelen liggen ingeklemd tussen niet-agrarische bestemmingen (Golfbaan, Wonen en Bos) en worden al lange tijd niet meer benut voor de agrarische functie omdat deze percelen zijn omgeven tussen andere functies (Golfbaan, Bos). Het is niet realistisch om deze gronden terug te brengen naar een agrarische bestemming. Deze afname van agrarische grond zal ten laste worden gebracht van de grondbank.
De woning Postweg 185 blijft een bedrijfswoning, maar in de nieuwe situatie ten behoeve van de nieuwe bestemming ‘Sport-Golfbaan’. De woning Postweg 211 wordt een reguliere woning die van het perceel wordt afgesplitst. Een deel van de agrarische gebouwen wordt gesloopt.

Het plan leidt tot minder ‘verstening’. Op Postweg 185 en 211 verdwijnen agrarische gebouwen en grote bouwvlakken.

Op het perceel, binnen de bestemming ‘Sport-Golfbaan’ komt een nieuwe waterpartij, aansluitend aan de huidige waterplas. De waterpartij wordt gebruikt voor waterberging ten behoeve van de beregening van de golfbaan. Op de waterberging worden drijvende zonnepanelen geplaatst.

Stand van zaken

  • Het plan is tijdens de raadsvergadering van 14 april 2021 vastgesteld.
  • Het vastgestelde plan heeft ter inzage gelegen voor beroep. Er is geen beroep ingesteld en daarmee is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Ontwerp bekijken

U kunt het ontwerp bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.