Terug naar de vorige pagina

Pontweg 160-164, Mienterglop, Oude Dijkje 4/4A (NIET vastgesteld)

Doel

Met dit bestemmingsplan worden in totaal 25 slaapplaatsen verplaatst van de percelen Pontweg 160-164 en Oude Dijkje 4/4A naar een perceel aan het Mienterglop. Op het Mienterglop kunnen dan de slaapplaatsen gerealiseerd worden de vorm van een stolp met 2 inpandige recreatieappartementen en 3 recreatieve opstallen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de wens van de gemeenteraad om de bestaande bebouwingsmogelijkheden te verplaatsen van het Oude Dijkje naar het Mienterglop. Het perceel Pontweg 160 -164 krijgt in de nieuwe situatie de bestemming ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’. De op dit perceel aanwezige stolp met 2 recreatieappartementen moet worden gesloopt. 

Stand van zaken

  • Tijdens de inzagetermijn zijn 11 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van zienswijzen en zijn aan de gemeenteraad voorgelegd.
  • De gemeenteraad heeft op 18 maart 2021 het bestemmingsplan NIET vastgesteld. Daarmee ontstaat er geen mogelijkheid om de slaapplaatsen te verplaatsen en bebouwing mogelijk te maken op het Mienterglop.

Beroepsprocedure 

Het besluit om het plan niet vast te stellen heeft van 30 maart tot en met 10 mei 2021 ter inzage gelegen. Er is beroep ingesteld tegen het plan. Het wachten is nu op de behandeling van dit beroep bij de Raad van State.

Documenten

Nota van Zienswijzen, geanonimiseerd (pdf)

Raadsbesluit – NIET vaststellen Bestemmingsplan Pontweg, Oude Dijkje, Mienterglop (pdf)

Bestemmingsplan Pontweg, Mienterglop en Oude Dijkje (NIET vastgesteld) (pdf)