Terug naar het overzicht

Algemene kaders voor Texels Burgerberaad voorgesteld

Politiek geeft vertrouwen aan burgerberaad, adviezen worden in principe overgenomen

Texel gaat een eerste burgerberaad over klimaat en energie houden. Voordat hiermee wordt gestart, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om eerst algemene kaders voor een burgerberaad vast te stellen. Waarnemend burgermeester Rob van der Zwaag: “Texelaars zijn heel begaan met hun eiland en de politiek functioneert beter met betrokken inwoners. We hebben elkaar nodig. Een burgerberaad kan onze samenwerking en het vertrouwen in elkaar een belangrijke impuls geven”.  De kadernotitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor een burgerberaad wordt behandeld in de commissievergadering van 6 december en staat op 19 december op de agenda van de gemeenteraad.

Raad stelt eerst algemene kaders vast voor het instrument burgerberaad

Omdat een burgerberaad een nieuw instrument is voor Texel stelt de gemeenteraad eerst een kaderstellende notitie vast met algemene kaders voor dit instrument. Deze kaders zijn te gebruiken voor elk komend burgerberaad. Voorafgaand worden deze algemene kaders toegepast en de randvoorwaarden aangescherpt en uitgewerkt in een Plan Van Aanpak toegespitst op het betreffende thema. 

Raad geeft vertrouwen aan een burgerberaad en neemt adviezen in principe over

In deze kaderstellende notitie Texels Burgerberaad wordt duidelijk hoe Texel in grote lijnen een burgerberaad wil organiseren en binnen welke kaders. Een van de kaders is dat de gemeenteraad het advies van het burgerberaad heel serieus neemt en in principe gaat overnemen als de adviezen voldoen aan vooraf gestelde randvoorwaarden. De notitie gaat verder in op de politieke opdracht en rol van de gemeenteraad, criteria voor het onderwerp en vraagstelling, organisatie en rollen, afspiegeling bevolking door gewogen loting en het toegankelijk maken voor alle Texelaars.

De onafhankelijkheid van een burgerberaad staat voorop

De organisatie en begeleiding van het burgerberaad worden uit handen gegeven aan een onafhankelijke partij. Deelnemers gaan tijdens meerdere bijeenkomsten met elkaar in gesprek en gezamenlijk op zoek naar een antwoord op de voorliggende vraag. Zij voeren een dialoog in plaats van een debat, waarbij gezocht wordt naar onderlinge overeenkomsten. Deze gesprekken worden begeleid door onafhankelijke gespreksbegeleiders.

Uitwerking voor burgerberaad klimaat & energie volgt begin volgend jaar

Na vaststelling van deze kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, volgt een Plan Van Aanpak voor het burgerberaad klimaat & energie.  Dat Plan van Aanpak gaat in op de inhoud van dit burgerberaad, de concrete vraagstelling, de criteria van loting en de specifieke randvoorwaarden die  de gemeenteraad het burgerberaad wil meegeven voor dit betreffende burgerberaad. Dit plan van aanpak volgt begin 2024. Het burgerberaad klimaat en energie wordt na de zomer van 2024 uitgevoerd.

Leren door ervaring op te doen

Na uitvoering van het eerste burgerberaad wordt het proces, het instrument en de voorwaarden geëvalueerd om vervolgens te bepalen in welke vorm het burgerberaad in het vervolg wordt ingezet.

Meer informatie

Kijk op www.texel.nl/burgerberaad. En bekijk het filmpje op YouTube met een impressie van de lezing van Eva Rovers, directeur van bureau Burgerberaad.