Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2021

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die wij gebruiken. Het gebruiken van persoonsgegevens noemen we ook wel ‘verwerken’. Hierbij voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt uw privacy beschermen.

Persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden als dit moet volgens de in de wet omschreven taken. Daarom verwerken we alleen persoonsgegevens als dit nodig is.

Als u onze diensten gebruikt, hebben wij gegevens van u nodig. Deze persoonsgegevens krijgen wij van u via bijvoorbeeld een formulier op deze website, telefonisch of via e-mail.

Een ‘persoonsgegeven’ is: ‘een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Een persoonsgegeven is dus informatie over een persoon. Wij verwerken persoonsgegevens van u.

 Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • nationaliteit
 • rekeningnummer (IBAN)

Behalve gewone persoonsgegevens kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • gegevens over inkomen, bezittingen, vermogen en schulden

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zijn wij verwerkingsverantwoordelijke. Alle verwerkingen van persoonsgegevens hebben wij vastgelegd in een register van verwerkingen. Dit register voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Persoonsgegevens van kinderen

Wij hebben niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan alleen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden u als ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen. Zo zorgt u ervoor dat hun persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verzameld worden.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken als dit moet volgens de wet. En niet voor een andere reden dan waarvoor u ze aan ons heeft gegeven.

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere om:

 • een gemeentelijke taak te uitvoeren (bijvoorbeeld het beoordelen van een aanvraag)
 • een afspraak uit te voeren
 • ons aan een wettelijke verplichting te houden (bijvoorbeeld voor de belastingaanslag)
 • uw leven te beschermen (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak)
 • contact op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • te informeren over wijzigingen van diensten
 • betalingen af te handelen
 • nieuwsberichten te versturen
 • u te informeren over de voortgang van uw bij ons lopende zaken

Soms heeft het verwerken van persoonsgegevens risico’s. Bijvoorbeeld bij het gebruik van bijzondere persoonsgegevens. In dat geval voeren wij een zogeheten gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit. Als er risico’s blijken te zijn, dan nemen wij maatregelen om uw persoonsgegevens extra te beveiligen.

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens gebruiken of willen gaan gebruiken:

 • recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • recht op inzage: het bekijken van uw persoonsgegevens en onze verwerking daarvan
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is en mag volgens de weg
 • recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens
 • recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te verbeteren of te laten verwijderen (indien dat wettelijk mogelijk is). Dit kunt u digitaal regelen. U maakt hierbij gebruik van DigiD. Het is namelijk belangrijk dat u kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Via deze link kunt u een verzoek indienen: Verzoek rechten betrokkene AVG.

Wij reageren in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek. Daarna kunt u ons vragen deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek reageren wij in ieder geval binnen 4 weken.

Bent u het niet eens bent met de resultaten van uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Komt u er toch niet samen met ons uit? Dan heeft u op grond van de AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming.

Bij profilering wordt aan de hand van de persoonsgegevens automatisch een analyse gemaakt van de persoon. Deze krijgt dan een profiel, waaruit zijn of haar toekomstige keuzes kunnen worden voorspeld. Voorbeelden van deze gegevens zijn: financiële situatie, interesses, gedrag of locatie. Op basis van deze gecategoriseerde persoonlijke aspecten zou je geautomatiseerd besluiten kunnen nemen. De gemeente Texel doet dit niet.

Het beveiligen van persoonsgegevens is erg belangrijk. Privacygevoelige gegevens worden beveiligd, uitgewisseld en verwerkt via beveiligde verbindingen. Gegevens zijn alleen te bekijken door personen die daar officieel toestemming voor hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende identiteitscontroles.

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de gemeentelijke beveiligingsnormen die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Wanneer melden wij een datalek?

Wat doen wij als er persoonsgegevens zijn vrijgekomen, gewijzigd of vernietigd zonder dat dit de bedoeling is? In dit geval spreken wij van een datalek. Wij zijn dan in sommige gevallen verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De personen om wie het gaat lichten wij in over het datalek. Dit doen wij niet als de gegevens bijvoorbeeld onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. Om te bepalen of wij de personen om wie het gaat moeten informeren, houden wij ons aan de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of volgens de wet is toegestaan om te doen waarvoor de gegevens zijn verzameld. In een aantal gevallen houden wij ons aan de Archiefwet en bewaren wij uw gegevens langer.

Delen met derden

Wij geven uw gegevens alleen aan derden (andere organisaties) als dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraak of om te voldoen aan de wet. Met organisaties die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies

Bij het indienen van een formulier vult u persoonlijke gegevens in. Verder willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze website en welke pagina’s er worden bezocht. Wij maken daarvoor gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site bekijkt. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Wij slaan de identiteit van de bezoeker niet op.

We gebruiken cookies van Google, Siteimprove en Hotjar om onze website te verbeteren. We delen daarbij geen gegevens met andere partijen. Deze cookies laten zien hoe u de website gebruikt. Wij weten dan welke delen van de website interessant zijn en welke niet, of de website goed werkt en hoe we de website kunnen verbeteren. Hiervoor vragen wij uw toestemming.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft dan mogelijk wel gevolgen voor het gebruiken van onze website.

Deze privacyverklaring kan door ons aangepast worden. Aanpassingen gelden vanaf het moment dat ze op onze website gepubliceerd zijn. Wij wijzen u via verschillende kanalen op een aanpassing van deze privacyverklaring.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring en/of andere dienstverlening? Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen via gemeente@texel.nl of telefoonnummer 14 0222.

Voor intern toezicht op het juist verwerken van persoonsgegevens hebben wij een functionaris gegevensbescherming (FG). U kunt contact opnemen met de FG via privacy@texel.nl.

Wilt u meer weten over privacy en uw privacyrechten, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.