Terug naar het overzicht

Inloopbijeenkomst toekomstige ontwikkeling kust Zuidwest goed bezocht

[Bron: Provincie Noord-Holland, d.d. 2 april 2024]
De Waldhoorn zat op woensdag 27 maart jl. bomvol tijdens de informatiebijeenkomst over de toekomst van de zuidwestkust, welke door de provincie Noord-Holland werd georganiseerd. Er werden verschillende varianten toegelicht en bezoekers konden hun vragen stellen, maar ook ideeën delen. In een volgende fase worden de verschillende oplossingen (varianten) beoordeeld. Aan het einde van 2024 organiseert de provincie hierover een informatiemoment.

Aangepast programma

Het programma kende twee onderdelen die in aparte ruimtes waren voorbereid. De centrale presentatie ging over het functioneren van het gebied en de huidige knelpunten daarin, zoals het dichtgroeien van het duingebied met grassen en het afnemen van de waterveiligheid door  zeespiegelstijging. In een andere zaal kon men zich aan de hand van visuele schetsontwerpen laten informeren over de verschillende varianten die worden onderzocht. Deze varianten zijn ontworpen om zo goed mogelijk de knelpunten op te lossen.  

Vanwege het groot aantal bezoekers maar ook een duidelijke behoefte ter plekke, werd het programma aangepast. Men kon zich ofwel in de aparte ruimte persoonlijk laten voorlichten over de verschillende varianten. Daarnaast werden de zes varianten ook in de grote zaal toegelicht. Oud-Texelaar Wim Ridderinkhof lichtte de varianten toe namens ingenieursbureau Witteveen + Bos, dat in opdracht van de provincie hieraan werkt. Vertegenwoordigers van kustpartners waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Input: strekdam, voldoende zand, kerven

De betrokken Texelaars stelden kritische vragen en deelden hun ideeën. Het ging om onderwerpen zoals bijvoorbeeld voldoende zand om te suppleren, de locatie en zin van de strekdam in een van de varianten en het effect van het aanleggen van kerven in de buitenste duinenrij.

Na de zomer

Al deze input wordt meegenomen in de vervolgfase, waarin de schetsontwerpen nader worden uitgewerkt. Aan de hand van een beoordelingskader, welke is toegelicht tijdens de presentatie, worden de zes varianten door Witteveen+Bos beoordeeld. Daarbij is de vraag welke variant het meeste bijdraagt aan de doelen: zorgen voor waterveiligheid, versterken van de natuurwaarden en behoud van recreatie-kwaliteit. Ook dan wordt weer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie is te vinden op: www.noord-holland.nl/kusttexelzw

Onderzoek toekomstbestendige zuidwest-kust

De provincie Noord-Holland en kustpartners (gemeente Texel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Defensie) onderzoeken hoe het duingebied in het zuidwesten van Texel kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Zodat het eiland in de toekomst beschermd blijft tegen hoogwater en tegelijkertijd de duinnatuur wordt versterkt. In overleg met lokaal betrokkenen worden verschillende varianten onderzocht. De variantenstudie is een van de projecten uit van het Meerjarenprogramma Dynamisch Kustbeheer, welke onderdeel is van de Visie Noordzeekust Texel.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.