Terug naar het overzicht

Jaarrekening gemeente Texel positief, lange termijn perspectief minder positief

De gemeente Texel sluit 2023 af met een positief saldo van ruim 5 miljoen. Het lange termijn perspectief is minder gunstig vanwege forse rijks bezuinigingen op de algemene uitkering. Op basis van huidige informatie is duidelijk dat Texel uit de zwarte cijfers gaat vanaf 2026. Wethouder Cees Hooijschuur: “Net als alle gemeenten in ons land heeft ook Texel te maken met de gevolgen van de korting op de rijksbijdragen. Dit samen met de impact van de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk onze ambities scherp tegen het licht te houden. Voor de doorontwikkeling van ons eiland wordt het nog belangrijker slim en effectief op het eiland en daarbuiten samen te werken.”

Bezuinigingen rijk zet druk op de begroting

De druk op de begroting van de gemeente neemt toe vanwege de nadering van het ‘ravijnjaar’ in 2026 waarin de begroting – net als bij de meeste gemeenten in Nederland – niet meer sluitend is voor Texel. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een korting van 3 mln. op de rijksuitkering vanaf 2026. Met de begroting 2025 worden deze cijfers geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2024. De verwachting is dat dit per saldo een positief effect heeft op het huidige meerjarenperspectief.

De inzet is om structureel meerjarig tot zwarte cijfers te komen. Hiervoor wil het college in aanloop naar de begroting 2025 samen met de raad mogelijkheden onderzoeken en bespreken.

Investeren op nut en noodzaak met kritisch oog

In de perspectiefnota 2025-2028 worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende tijd geschetst. Zo wordt geïnvesteerd op slim samenwerken bijvoorbeeld via de Regiodeal De Wadden waarmee o.a. op leefbaarheid, economie en circulariteit wordt ingezet. Andere voorbeelden zijn de inhaalslag op gebied van arbeidsmarktcommunicatie en het op orde houden van de wegen op Texel zoals bijvoorbeeld De Wilhelminalaan, Amaliaweg en Ploegelanderweg.

Jaarrekening wederom positief

Niet alle projecten zijn tot uitvoering gekomen. Dit loopt uiteen van uitgesteld rijksbeleid, naar personeelsschaarste tot niet uitgegeven rijksmiddelen. Dit zorgt voor een positief rekeningsaldo en deze budgetten worden doorgeschoven naar 2024. Verder zijn resultaten gerealiseerd op grondverkopen, lagere afschrijvingen, uitvoering WMO beleid en personeelskosten. Er zijn ook tegenvallers zoals de uitvoering van jeugdbeleid en hogere kosten milieutaken.

Al met al zijn er in 2023 veel ambities gerealiseerd. Zo zijn er fikse stappen gezet in het aanpakken van het woningtekort en bijvoorbeeld de aanpak van energiearmoede. Ook is bijvoorbeeld de bouw van het Thijssehuis aanbesteed en is er gestart met het Huis van Ontwikkeling, de fietspaden in het bos zijn vernieuwd en de Postweg is in dat jaar opgeleverd.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.