Terug naar het overzicht

Onderhoud wegen en fietspaden komende 5 jaar

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van B&W heeft besloten het nieuwe Beheerplan Wegen Texel 2024-2028 aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling. De vernieuwing van de verharding van de Pontweg en de Hoofdweg staan onder andere op de planning. De Wilhelminalaan in Den Burg en de Heemskerckstraat in Oudeschild staan op de nominatie voor een herinrichting. Wethouder Hooijschuur: “Het vele werk dat de afgelopen jaren is uitgevoerd, zetten we de komende jaren voort. Het doel is om onze wegen alsook fietspaden op Texel goed begaanbaar, schoon en veilig te houden voor inwoners en eilandgasten.”

Regulier onderhoud

In het plan is het benodigde reguliere onderhoud voor de komende 5 jaar opgenomen. Naast eerder genoemde wegen worden ook een aantal gemeentelijke fietspaden onder handen genomen. Zo staat het fietspad langs de Rozendijk tussen de Grensweg en de Pontweg voor 2024 op de planning. Dit fietspad is nu te smal voor tweerichtingsverkeer. Ook het fietspad langs de Schilderweg staat voor groot onderhoud en waar mogelijk verbreding op de rol.  Daarnaast wordt wederom volop op bermverharding ingezet. De wegen aan de west en zuidwestkant van Texel waaronder de Jan Ayeweg en de Rommelpot naar Loodsmansduin staan de komende jaren hiervoor op de rol.

Op de bijgevoegde kaart(en) staan de wegen die voor verdergaande wegwerkzaamheden op de planning staan. Het gaat hier om het vervangen van de verharding en/of de constructie en het profiel van de weg.

Achtergrond keuzes

Het wegbeheer op Texel vindt plaats op planmatige wijze. Vijfjaarlijks wordt het wegenbestand visueel geïnspecteerd. Op basis hiervan wordt een plan gemaakt. Daarnaast zijn er nog de verdergaande wegwerkzaamheden die nodig zijn en die verder reiken dan regulier onderhoud. Deze investeringen vallen buiten het reguliere beheer maar zijn wel aan het beheerplan Wegen Texel toegevoegd omwille van de volledigheid.

Besluitvorming

Het geactualiseerde Beheerplan Wegen Texel 2024-2028 staat voor 4 oktober aanstaande besproken in de raadscommissie. Besluitvorming over het Beheerplan Wegen vindt plaats tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024.