Terug naar het overzicht

Oud Krekensysteem op plek voormalige Thijsseschool

Op de grond waar de voormalige Jac P. Thijsseschool stond zijn resten gevonden van een oud krekensysteem. De aanname is dat via dit systeem de grachten van de vroegmiddeleeuwse ringburgwal van water werd voorzien. Dit wijst het archeologisch onderzoek uit op deze locatie die op de grens van de kern van Den Burg ligt.

Opgraving

Via sleuven die gegraven zijn kan men opmaken dat weinig bodemvorming heeft plaatsgevonden wat duidt op langdurige natte omstandigheden. Ook blijkt een deel van de oude bodemopbouw te zijn geërodeerd in het verleden. Deze verstoring heeft vermoedelijk plaatsgevonden onder invloed van de zee vanuit het zuiden. In de Vroege Middeleeuwen waren er nog geen grote dijken en de zee had vrij spel bij extreem hoog water.

Op een oude luchtfoto is de meanderende waterloop zichtbaar, een overblijfsel van deze oude kreek. Via deze waterloop zal het water vaak tot aan rand van Den Burg hebben gestaan en soms tot in de grachten van de vroegmiddeleeuwse ringwalburg.

Een deel van de aangetroffen afzettingen bestond uit stuifzand waardoor het lijkt alsof droge en natte perioden elkaar hebben afgewisseld. Ook is een zone gedocumenteerd met hoefindrukken van vee. Deze zijn waarschijnlijk tot stand gekomen doordat deze plek mogelijk al vanaf de Vroege Middeleeuwen door koeien werd gebruikt als weidegebied. Zij zakten met hun poten in de drassige ondergrond.

Ouder dan aangenomen?

De resultaten van deze opgraving vormen een klein archeologisch puzzelstukje voor de geschiedenis van Den Burg. (Toekomstig) onderzoek levert steeds meer gegevens op waardoor het verhaal en de geschiedenis van Den Burg stukje bij beetje kan worden herschreven. Het lijkt er zelfs op dat Den Burg de primeur heeft en dat andere ringwalburgen aan de Noordzeekust ook ouder blijken te zijn dan eerder aangenomen.

Onderschriften afbeeldingen

1. Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland. In de laagtes rondom Den Burg (blauw) stroomde voordat de dijken het water keerde regelmatig het zeewater.

2. Doorsnede door een van de sloten tijdens het onderzoek. (zie foto bovenaan)

3. Aan de oostzijde werd een zone met hoefindrukken gevonden. Deze dateren mogelijk uit de Middeleeuwen.

4. Op deze luchtfoto van de RAF is het meanderende slotenpatroon goed zichtbaar. In rood het mogelijke restant van een van de kreken die tot Den Burg reikte.

foto 1.

foto 2

foto 3

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.