Terug naar het overzicht

Toeristisch Toekomstplan – belangrijkste wijzigingen

Op 22 september 2021 heeft de gemeenteraad het Toeristisch Toekomstplan Texel ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’ vastgesteld. In dit plan staan zes strategische prioriteiten (pijlers) en adviezen centraal die bijdragen aan een evenwichtige balans tussen bezoekers en inwoners van Texel. In het toeristisch toekomstplan worden maatregelen voorgesteld om de balans te verbeteren. Het Toeristisch Toekomstplan is sinds de vaststelling op 22 september 2021 het beleidsdocument voor de komende jaren. Het Toeristisch toekomstplan is te downloaden op www.texel.nl/toeristischtoekomstplan. Of via de link onderaan deze pagina. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorgenomen wijzigingen in het toeristisch beleid en de ruimtelijke regelgeving.

Verplaatsen van slaapplaatsen per direct niet meer mogelijk

Met de vaststelling van het Toeristisch Toekomstplan op 22 september is de vorige nota: Nota Verblijfsrecreatie ‘De Texelse maat voor een zonnige toekomst’ ingetrokken. Dit heeft als gevolg dat het verplaatsen van slaapplaatsen per direct niet meer mogelijk is.

Registratieplicht voor de toeristische verhuur van woonruimte

In 2022 wordt een registratieplicht ingevoerd voor alle woningen die een vorm van toeristische verhuur aanbieden, op basis van de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Dit geldt voor logies met ontbijt, maar ook tweede woningen die recreatieve verhuur aanbieden. Hiervoor passen we de huisvestingsverordening aan. Iedereen die toeristische verhuur aanbiedt in zijn woning en voldoet aan de gestelde eisen van het bestemmingsplan zal zich digitaal moeten registreren. Vervolgens ontvangt de verhuurder een registratienummer die hij in alle correspondentie, dus ook op verhuursites, dient te vermelden. Zonder registratienummer mag er niet verhuurd worden. Een half jaar na invoering start een handhavingstraject. Op het onrechtmatig verhuren van woningen staan bestuurlijke boetes. Op korte termijn maken we de datum van invoering bekend.

Slaapplaatsenregistratie (planologisch) en onderzoek naar mogelijkheden digitaal nachtregister

De planologische slaapplaatsenregistratie wordt geactualiseerd. Hier komen ook de geregistreerde logies- met ontbijtadressen in. Ook worden de mogelijkheden van een digitaal nachtregister onderzocht om een beter actueel overzicht te krijgen in het aantal overnachtingen.

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie van bedden

De gemeenteraad heeft verzocht om, samen met Texelse stakeholders, uit te zoeken op welke wijze een voor iedereen raadpleegbare website ontwikkeld kan worden waarbij van elke Texelse logiesverschaffer per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is. In het eerste kwartaal van 2022 legt het college een uitgewerkt (organisatorisch, juridisch en financieel) voorstel voor dat invulling geeft aan het doel om een openbare, toegankelijke en feitelijke registratie van bedden te realiseren.

In het toeristisch toekomstplan zijn ook diverse voorstellen opgenomen voor de langere termijn. Een samenvatting van deze voorstellen vindt u op onze website: www.texel.nl/ttp of www.texel.nl/toeristischtoekomstplan.

Download hier het Toeristisch Toekomstplan Texel (pdf)