Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Oudeschild, partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein (vastgesteld)

Doel

Doel is om de specifieke plandelen in het geldende bestemmingsplan die zien op de vestiging van de bierbrouwerij te laten vervallen. Omdat de bierbrouwerij zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast.

Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de reguliere regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 20 maart 2024 door de raad vastgesteld.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken via het Omgevingsloket. Of bekijk de documenten hieronder.

Procedure

Het vastgestelde plan ligt van maandag 29 april tot en met maandag 10 juni 2024 ter inzage. Er kan beroep worden ingesteld. Lees verder over hoe u beroep instelt.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.