Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met een besluit van ons? En heeft dit besluit invloed op uw situatie? Dan kunt u bezwaar maken.

Er zijn 2 mogelijkheden: Maakt u bezwaar tegen een besluit dat te maken heeft met het sociaal domein, gemeentelijke belastingen of andere uitgezonderde categorieën? Dan wordt  uw bezwaar behandeld door een ambtelijke commissie. Alle andere bezwaren worden behandeld door de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 commissieleden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat.

Vooronderzoek

Wij onderzoeken de beste manier om uw bezwaarschrift te behandelen en of er oplossingen zijn. U kunt worden gevraagd om uw bezwaarschrift toe te komen lichten. Er wordt gekeken of uw bezwaar in aanmerking komt voor een andere behandeling, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek. U kunt zelf ook om een gesprek vragen. Komt u er in een gesprek niet uit? Dan volgt uw bezwaarschrift de officiële procedure.

Bemiddeling in een informeel overleg – mediation

Wij proberen zoveel mogelijk om bezwaren op te lossen via een informeel traject. Een mediationtraject kan helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie tussen partijen weer op gang en begeleidt de gesprekken zodat met elkaar gezocht kan worden naar oplossingen. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van beide partijen. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beide tevreden uit het conflict komt (een win-win oplossing). Als een van de partijen wil stoppen dan gebeurt dat. Als het bezwaar naar tevredenheid is opgelost kan het bezwaarschrift worden ingetrokken. Komt u er met de bemiddelaar niet uit dan volgt uw bezwaarschrift alsnog de officiële bezwaarschriftenprocedure.

Officiële procedure commissie bezwaarschriften en ambtelijke commissie

De commissie bezwaarschriften geeft een advies aan het betrokken bestuursorgaan, maar zal meestal eerst een hoorzitting houden. De betrokken partijen en belanghebbenden kunnen in de hoorzitting hun bezwaren toelichten. 2 weken voordat de hoorzitting plaatsvindt krijgt u hiervoor een uitnodiging. Hoorzittingen vinden meestal 1 keer per maand plaats en zijn in principe openbaar. Geïnteresseerden en de pers kunnen de zitting bijwonen. Alleen als er persoonlijke zaken worden besproken vindt de hoorzitting achter gesloten deuren plaats. Beslist een ambtelijke commissie over uw bezwaar? Dan is de procedure eenvoudiger. Meestal wordt u dan gehoord door 2 ambtenaren. De ‘ambtelijk hoorder’ is een ambtenaar die niet bij het besluit betrokken was, maar wel beschikt over juridische kennis en vaardigheden om te kunnen bemiddelen. De andere ambtenaar is de ambtenaar die het besluit heeft behandeld of een directe collega.

Advies van de commissie bezwaarschriften of de ambtelijke commissie

Na de hoorzitting maakt de commissie bezwaarschriften, of de ambtelijke hoorcommissie, in beslotenheid een advies. Dit advies wordt daarna voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Definitief besluit op uw bezwaarschrift

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad beslist met inachtneming van het advies van de commissie of uw bezwaarschrift gegrond of ongegrond is. Als uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard kan er een ander besluit worden genomen. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, blijft het besluit in stand. Het advies van de commissie bezwaarschriften en het besluit van het bestuursorgaan krijgt u thuisgestuurd.

Beroep

Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u, binnen 6 weken nadat de beslissing bekend is gemaakt, beroep indienen bij de rechtbank. Bekijk de informatie onder Beroep indienen.

Maak bezwaar binnen 6 weken na het besluit. Bij welk onderdeel van de gemeente u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.
U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken:

Formulier Indienen bezwaarschrift (pdf)

U kunt het formulier printen, afgeven in het gemeentehuis of opsturen. U kunt het niet mailen.
Stuur het bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Let op: het besluit van de gemeente blijft gelden tot er een nieuwe beslissing over uw bezwaar is genomen. Dat betekent dat u tot die tijd moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing van de voorzieningenrechter.

Wilt u liever een brief schrijven? Vergeet dan niet de volgende onderdelen op te nemen:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Dit moet binnen 6 weken na het besluit zijn.
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u daartegen bezwaar maakt
 • uw handtekening
 • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Bent u gemachtigd om voor iemand anders bezwaar te maken? Zorg dan dat uw handtekening en de handtekening van degene die u heeft gemachtigd op de brief staan.

Er zijn 2 mogelijkheden: Maakt u bezwaar tegen een besluit dat te maken heeft met het sociaal domein, gemeentelijke belastingen of andere uitgezonderde categorieën? Dan wordt  uw bezwaar behandeld door een ambtelijke commissie. Alle andere bezwaren worden behandeld door de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 commissieleden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat.

Vooronderzoek

Wij onderzoeken de beste manier om uw bezwaarschrift te behandelen en of er oplossingen zijn. U kunt worden gevraagd om uw bezwaarschrift toe te komen lichten. Er wordt gekeken of uw bezwaar in aanmerking komt voor een andere behandeling, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek. U kunt zelf ook om een gesprek vragen. Komt u er in een gesprek niet uit? Dan volgt uw bezwaarschrift de officiële procedure.

Bemiddeling in een informeel overleg – mediation

Wij proberen zoveel mogelijk om bezwaren op te lossen via een informeel traject. Een mediationtraject kan helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie tussen partijen weer op gang en begeleidt de gesprekken zodat met elkaar gezocht kan worden naar oplossingen. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van beide partijen. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beide tevreden uit het conflict komt (een win-win oplossing). Als een van de partijen wil stoppen dan gebeurt dat. Als het bezwaar naar tevredenheid is opgelost kan het bezwaarschrift worden ingetrokken. Komt u er met de bemiddelaar niet uit dan volgt uw bezwaarschrift alsnog de officiële bezwaarschriftenprocedure.

Officiële procedure commissie bezwaarschriften en ambtelijke commissie

De commissie bezwaarschriften geeft een advies aan het betrokken bestuursorgaan, maar zal meestal eerst een hoorzitting houden. De betrokken partijen en belanghebbenden kunnen in de hoorzitting hun bezwaren toelichten. 2 weken voordat de hoorzitting plaatsvindt krijgt u hiervoor een uitnodiging. Hoorzittingen vinden meestal 1 keer per maand plaats en zijn in principe openbaar. Geïnteresseerden en de pers kunnen de zitting bijwonen. Alleen als er persoonlijke zaken worden besproken vindt de hoorzitting achter gesloten deuren plaats. Beslist een ambtelijke commissie over uw bezwaar? Dan is de procedure eenvoudiger. Meestal wordt u dan gehoord door 2 ambtenaren. De ‘ambtelijk hoorder’ is een ambtenaar die niet bij het besluit betrokken was, maar wel beschikt over juridische kennis en vaardigheden om te kunnen bemiddelen. De andere ambtenaar is de ambtenaar die het besluit heeft behandeld of een directe collega.

Advies van de commissie bezwaarschriften of de ambtelijke commissie

Na de hoorzitting maakt de commissie bezwaarschriften, of de ambtelijke hoorcommissie, in beslotenheid een advies. Dit advies wordt daarna voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Definitief besluit op uw bezwaarschrift

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad beslist met inachtneming van het advies van de commissie of uw bezwaarschrift gegrond of ongegrond is. Als uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard kan er een ander besluit worden genomen. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, blijft het besluit in stand. Het advies van de commissie bezwaarschriften en het besluit van het bestuursorgaan krijgt u thuisgestuurd.

Beroep

Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u, binnen 6 weken nadat de beslissing bekend is gemaakt, beroep indienen bij de rechtbank. Bekijk de informatie onder Beroep indienen.

Heeft u bezwaar gemaakt en heeft u geen gelijk gekregen? Of bent u het niet eens met het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Ga dan binnen 6 weken tegen dit besluit in beroep. U dient dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen 6 weken na het besluit zijn.
 • tegen welk besluit u in beroep gaat
 • waarom u daartegen in beroep gaat
 • uw handtekening
 • een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Het adres van de rechtbank staat onder op het besluit dat u gekregen heeft.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en wordt dat behandeld door de commissie bezwaarschriften? De beslissing moet dan binnen 12 weken zijn genomen. Deze periode kan met 6 weken worden verlengd. Wordt uw bezwaarschrift behandeld door een ambtelijke hoorcommissie? (Deze bestaat meestal uit 2 ambtenaren.) Dan moet de beslissing binnen 6 weken zijn genomen. Deze periode kan met nog eens 6 weken worden verlengd. In beide gevallen kan de periode waarbinnen een beslissing wordt genomen, nog verder worden verlengd. Maar dat kan alleen als de bezwaarmaker en eventuele andere betrokken personen het daarmee eens zijn.

Als wij te laat reageren op uw aanvraag of bezwaar, kunt u ons vragen om alsnog binnen 2 weken een besluit te nemen. Dit heet een ingebrekestelling.

Indienen ingebrekestelling

U kunt ons in gebreke stellen met het standaardformulier ingebrekestelling op rijksoverheid.nl.

Hoe gaat het verder?

Wij beslissen binnen 2 weken nadat wij uw formulier hebben ontvangen. Doen wij dit niet? Dan heeft dat de volgende gevolgen:

 • Wij moeten een bedrag betalen voor elke dag na de termijn waarop wij niet beslissen. De eerste 14 dagen is dit € 23 per dag. De volgende 14 dagen € 35 per dag. En de laatste 14 dagen € 45 per dag. U krijgt nooit meer dan € 1.442 in totaal.
 • U kunt beroep indienen bij de rechtbank. De rechtbank kan bepalen dat wij binnen 2 weken moeten beslissen. De rechter kan ook een dwangsom (boete) vaststellen als wij niet binnen 2 weken beslissen.