Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde of een belasting? Ga dan naar de pagina Bezwaar maken tegen de Woz-waarde.

Bent u het niet eens met een andere beslissing van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan online met DigiD. Of u kunt een brief schrijven (bezwaar via e-mail is niet mogelijk). Doe dit binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat. Het besluit is een brief die u van ons heeft ontvangen. Of gepubliceerd is op overheid.nl.

Schrijft u liever een brief? Let er dan op dat de volgende onderdelen in uw brief staan:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaar schrijft
 • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing 
 • uw handtekening
 • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Of vermeld het zaaknummer. U vindt het zaaknummer links bovenaan uw brief.

Stuur uw brief aan:

College van burgemeester en wethouders Texel
(of, als de burgemeester het besluit nam, t.a.v. de burgemeester)
Postbus 200
1790 AE Den Burg

U mag de brief ook afgeven in het gemeentehuis.

Uw bezwaar wordt behandeld door een ambtelijke commissie of door de commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert. Het bestaat uit een voorzitter, 2 leden en een ambtelijk secretariaat.

Vooronderzoek

Wij onderzoeken de beste manier om uw bezwaar te behandelen. Ook kijken we of we uw bezwaar op een andere manier kunnen oplossen. Bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek. U kunt ook zelf om een gesprek vragen. Komen we er in een gesprek niet uit? Dan volgt het bezwaar de officiële procedure.

Mediation

Wij willen bezwaren het liefst oplossen zonder officiële procedure en vooral samen met u en andere belanghebbenden zoals uw buren, als zij bezwaar hebben gemaakt. Daarvoor kunnen we een mediationtraject starten. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van alle partijen. Een onafhankelijke bemiddelaar begeleidt de gesprekken. Het is de bedoeling dat we tot een win-win-oplossing komen, waarin iedereen tevreden is. Als één van de partijen wil stoppen, dan kan dat. Is er een goede oplossing? Dan kunt u het bezwaar intrekken. Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan volgt het bezwaar de officiële procedure.

Officiële procedure

De commissie bezwaarschriften geeft een advies aan het betrokken bestuursorgaan, maar houdt meestal eerst een hoorzitting. U kunt in de hoorzitting uw bezwaar toelichten. Twee weken voor de hoorzitting krijgt u hiervoor een uitnodiging. Hoorzittingen vinden meestal 1 keer per maand plaats en zijn in principe openbaar. Geïnteresseerden en de pers kunnen de zitting bijwonen. Worden er persoonlijke dingen besproken? Dan kunt u vragen of de hoorzitting besloten kan worden gehouden.

Behandelt een ambtelijke commissie uw bezwaar? Dan is de procedure eenvoudiger. Meestal wordt u dan gehoord door 2 ambtenaren. De ‘ambtelijk hoorder’ is een ambtenaar die niet bij het besluit betrokken was, maar wel juridische kennis heeft en kan bemiddelen. De andere ambtenaar is de ambtenaar die het besluit heeft behandeld of een directe collega.

Advies

Na de hoorzitting maakt de commissie bezwaarschriften, of de ambtelijke hoorcommissie een advies. Dit advies leggen zij voor aan het bestuursorgaan.

Definitief besluit op uw bezwaar

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk over uw bezwaar. Als uw bezwaar terecht is, kunnen wij een ander besluit nemen. Is uw bezwaar niet terecht? Dan blijft het eerdere besluit gelden. Het advies en het besluit sturen wij naar u op.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken een beroep indienen bij de rechtbank.

Behandelt de commissie bezwaarschriften uw bezwaar? Dan moet zij binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn beslissen. Behandelt de ambtelijke hoorcommissie uw bezwaar? Dan moet zij binnen 6 weken beslissen. Dit kan nog eens met 6 weken worden verlengd.

Wat als wij te laat reageren?

Als wij te laat reageren op uw aanvraag of bezwaar, kunt u ons vragen om alsnog binnen 2 weken een besluit te nemen. Dit heet een ingebrekestelling.

Indienen ingebrekestelling

U kunt ons in gebreke stellen met het standaardformulier op rijksoverheid.nl.
Daar vindt u ook meer informatie over het in gebreke stellen.

Heeft u bezwaar gemaakt of een beroep ingediend? Maar kunt u het besluit niet afwachten? Is er spoed? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter.

Wat is een voorlopige voorziening?

Met een voorlopige voorziening geldt een besluit van de gemeente tijdelijk niet, tot er een definitief besluit is op uw bezwaarprocedure. Heeft uw buurman bijvoorbeeld een vergunning gekregen om een garage te bouwen? Dan mag hij hiermee doorgaan tijdens uw bezwaarprocedure. Dit kan gevolgen hebben die niet meer zijn terug te draaien. Met een voorlopige voorziening mag uw buurman niet doorgaan met bouwen en moet het besluit op uw bezwaar afwachten.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter. Op de website rechtspraak.nl leest u hoe u de voorziening aanvraagt.

Heeft u bezwaar gemaakt en geen gelijk gekregen? Of bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Ga dan binnen 6 weken tegen dit besluit in beroep. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen in uw brief staan:

 • uw naam
 • adres
 • de datum waarop u het beroep schrijft
 • tegen welk besluit u in beroep gaat
 • de redenen waarom u in beroep gaat
 • uw handtekening
 • een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

De brief stuurt u naar de rechtbank. Het adres van de rechtbank staat onder het besluit dat u gekregen heeft.

Heeft u van ons een vergunning gekregen, bijvoorbeeld voor de bouw van een woning? Dan mogen anderen daar binnen 6 weken bezwaar op maken. Alleen belanghebbenden mogen dat doen. Bijvoorbeeld uw directe buren. U mag wel alvast beginnen met de bouw.

Als de bezwaarmaker niet kan wachten op de uitkomst van het bezwaar, kunnen zij om een voorlopige voorziening vragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel waardoor de bouw kan worden stilgelegd. Lees meer over wat een voorlopige voorziening is op overheid.nl.

Wat als het bezwaar gegrond is?

Wij beslissen op het bezwaar binnen 6 tot 12 weken. Als de bezwaarmaker gelijk krijgt, dan wordt de vergunning ingetrokken. Als u al begonnen was met bouwen, dan moet u de bouw stoppen.

U kunt geen bezwaar indienen per e-mail. We hebben namelijk uw handtekening nodig. Bezwaar maken doet u online (DigiD is uw handtekening) of door het sturen van een ondertekende brief.  Een foto van uw handtekening bijgevoegd bij een mail is niet voldoende.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.