Terug naar de vorige pagina

Remko van de Belt

Wethouder en 2e loco-burgemeester - PvdA

Taken

Communicatie

 • Bestuurlijk strategische communicatie
 • Imago gemeente
 • Burgerparticipatie & interactieve beleidsvorming

Dorpen

 • Dorpshuizen en dorpscommissies
 • Verenigingen- en subsidiebeleid

Cultuur

 • Cultuurbeleid
 • Monumentenbeleid
 • (Onderwater-) Archeologie

Sociaal domein/zorg

 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • Sociale zaken
 • Volksgezondheid
 • Participatiewet
 • Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • Sport
 • Sociale recherche Noord-Holland Noord

Onderwijs

 • Onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting
 • Passend onderwijs
 • Voorschoolse- en naschoolse educatie

Gemeentewerken

 • Grondstoffenbeleid
 • Rioolbeleid

Vergunningen

 • Milieu

Projecten

 • Onderwijs Centrum Texel (OCT)
 • Cultuurcentrum Texel
 • Sporthal
 • Gebiedsontwikkeling Elemert (IJsbaan)
 • Omgevingsvisie 2021

Overleg met

 • Artex
 • Bibliotheek
 • Stichting Texelse musea
 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (monumenten)
 • Adviescommissie Cultuur
 • Huisartsen
 • De Bolder
 • Sportstichting Texelraad
 • Y4E (Young 4 Ever)
 • Stichting Texels Welzijn
 • Regionaal overleg Sociaal Domein
 • Bestuurlijk overleg Jeugd en Alcohol
 • Overleg Orgaan Texels Onderwijs (OTO)
 • Besturen primair onderwijs
 • OSG De Hogeberg
 • Schooltij
 • Wmo Adviesraad
 • Dorpscommissies
 • Radio Texel
 • Omgevingsdienst Noord-Holland
 • HVC

Nevenfuncties aan het ambt verbonden

 • Lid algemeen bestuur De Wadden
 • Lid algemeen bestuur GGD
 • Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst

Nevenfuncties overig

Geen

Vertegenwoordigt gemeente in

 • Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten
 • GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden)
 • Samenwerking Sociaal Domein Kop van Noord-Holland
 • Sociale recherche Noord-Holland Noord
 • Aandeelhoudersvergadering Huisvuilcentrale (HVC)
 • Bestuursovereenkomst Noordkop afvalwaterketen
 • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord