Omgevingsvisie Texel 2050

Waarom een omgevingsvisie?

Alle gemeenten in Nederland moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024.

Ook wij werken aan een Omgevingsvisie 2050. Een visie over de toekomst van Texel waarin allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals: bebouwing, wonen, groen, milieu, energie, gezondheid, onderwijs, economie, klimaatadaptatie en het beheren van de leefomgeving.

De omgevingsvisie kan gezien worden als een strategische visie voor de langere termijn op Texel. Het geeft richting aan het beleid en de besluiten die de komende jaren gemaakt gaan worden op de verschillende deelonderwerpen.

De toekomst van Texel is van ons samen

Op Texel maken wij een omgevingsvisie die volledig past bij ons eiland. Daarom maken we deze visie niet alleen. Naast de input en expertise van onze interne beleidsmedewerkers en externe specialisten (bijvoorbeeld: demografen, milieu-, energie- en klimaatdeskundigen) betrekken we ook meerdere keren de inwoners, ondernemers en andere belangrijke samenwerkingspartijen op Texel bij het vormen van deze omgevingsvisie.

Opstellen omgevingsvisie in 3 participatiefasen

In april hebben we alle inwoners een ansichtkaart gestuurd met de vraag ons te laten weten waar zij van dromen als het gaat om de toekomst van Texel.

Hier hebben we mooie reacties op gekregen. Daarnaast maakten wij een toer over Texel langs de 7 dorpskernen, waar we vele inwoners spraken. Wij hebben ze bevraagd over de kwaliteiten van Texel. Zowel de kwaliteiten die aanwezig zijn, als de kwaliteiten die ze meer zouden willen zien.

Alle inbreng hebben we, naast de input van onze beleidsmedewerkers en externe specialisten, verwerkt in twee verschillende toekomstbeelden voor Texel.

In deze fase hebben we op verschillende manieren de twee toekomstbeelden aan de inwoners van Texel voorgelegd.

Op 4 juli 2023 was er een inloopbijeenkomst voor inwoners waar ze hun voorkeur voor de verschillende stellingen binnen deze twee toekomstbeelden kenbaar konden maken. Ook konden ze in gesprek met medewerkers van de gemeente en hun ideeën over de toekomst van Texel achterlaten.

Op OSG de Hogeberg waren er gedurende twee dagen werksessies voor verschillende klassen. Op die manier konden de leerlingen hun ideeën delen over de toekomst van Texel. Deze input wordt meegenomen in de nog op te stellen omgevingsvisie.

Deze gehele periode stond er een digitale enquête open op www.ikgeefomtexel.nl. Inwoners van Texel konden op de verschillende stellingen binnen de twee toekomstbeelden reageren.

Daarnaast lopen er in oktober en november van dit jaar nog eens extra gesprekken met leden van de TOP (Texels Ondernemers Platform) en de agrarische jongeren om nog meer input en ideeën omtrent de toekomst van Texel op te halen.

Alle bovenstaande input wordt samen met de opbrengst van de gemeentelijke beleidsmedewerkers en externe deskundigen meegenomen in de uiteindelijk te vormen omgevingsvisie Texel 2050.

In deze fase maken we met alle voorgaande verkregen informatie één toekomstbeeld van Texel.

Het toekomstbeeld is een conceptkaart met daarop aangegeven de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen die nodig zijn om de leefomgeving voor onze kleinkinderen net zo mooi en prettig te houden als ze nu is. Er staat op welke toekomstopgave waar het best op Texel kan worden ontwikkeld. Daarop kunnen inwoners wederom reageren.

Wanneer dat precies is en op welke manier is nu nog niet bekend. We verwachten dit toekomstbeeld ergens in het voorjaar van 2024 aan de inwoners te kunnen voorleggen. Uiteraard houden we alle inwoners van Texel via de bekende kanalen op de hoogte om ze hiervoor uit te nodigen.

De reacties van de inwoners worden wederom meegenomen in de ruimtelijke afweging die we maken bij het schrijven van de uiteindelijke omgevingsvisie. Het toekomstbeeld krijgt dan een tweede, definitieve versie in de vorm van de visiekaart (kern van de omgevingsvisie). De omgevingsvisie als geheel (kaart en tekst) wordt dan nog een keer ter visie gelegd. Waarschijnlijk in maart-april 2024. Daarna hopen we een mooi gezamenlijk opgestelde omgevingsvisie 2050 voor Texel te kunnen opleveren.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.