Veilige kust – kustvisie en meerjarenprogramma

De zeespiegelstijging vraagt om een hogere kustverdediging. De aanpak om daartoe te komen staat omschreven in de Kustvisie. Kern is een veilige kust om van te kunnen genieten die op natuurlijke wijze wordt beheerd. Daarbij staat waterveiligheid voorop. Maar ook behoud en zelfs verbetering van de natuur, regionale economie en recreatie. Hoe de hogere kustverdediging bereikt wordt, staat omschreven in het Meerjarenprogramma (pdf). Dat beschrijft de projecten die dit moeten realiseren.

Hoe wordt een hogere kustverdediging gerealiseerd?

Door zogeheten dynamisch kustbeheer (filmpje op youtube) krijgt wind ruimte om zand landinwaarts te verplaatsen naar het achterliggend duingebied. Door de wind zijn werk te laten doen kan zand van het strand de achterliggende duinen in waaien. De duinen worden hierdoor hoger en breder en groeien mee met de zeespiegelstijging. Tegelijkertijd ontstaat een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan planten en dieren.

Welke maatregelen worden hiervoor getroffen?

Kerven

Een van de maatregelen is het aanbrengen van kerven in delen van de duinen in het midden en noorden van Texel. Hierdoor krijgt de kust kans mee te groeien met de stijgende zeespiegel. Ook ontstaat een grotere diversiteit aan habitats, flora en fauna.

Variantenstudie Zuidwestkust

Er wordt voor de zuidwestkust van Texel een variantenstudie gestart. Hierin wordt een aantal scenario’s van het dynamisch kustbeheer uitgewerkt. De gevolgen, kosten en baten worden inzichtelijk gemaakt. Dit is noodzakelijk vanwege de vele en verschillende belangen aan deze kant van de kust. Zoals bijvoorbeeld de recreatie aan het strand en de beschikbaarheid van aanlandingslocaties voor Defensie. De afkalving in dit kustvak is groot omdat het Molengat vlak langs de kust ligt waardoor veel (kostbare) suppleties nodig zijn. Het doel is om eind 2026 een keuze gemaakt te hebben.

Het Meerjarenprogramma bestrijkt de periode tot 2026 en bevat 9 maatregelen.

Welke partijen werken hierin samen?

Dat zijn de samenwerkingspartners van het Kustbeheer. Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Texel hebben de visie en het programma samen opgesteld.

Planning

Het Meerjarenprogramma is geactualiseerd. Bekijk de planning van de projecten (pdf)

Actueel

Er wordt gewerkt aan een aantal projecten uit het Meerjarenprogramma. De samenwerkingspartners van het kustbeheer werken hierin samen. Per project is er een partij die projectverantwoordelijk is. Meer weten? Bekijk de sites van onze partners.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.