Inwonersberaad

Wij zijn de voorbereidingen gestart voor een Inwonersberaad. Dat is een proces waarin inwoners de gemeente helpen om besluiten te nemen. Het is een uitbreiding van de democratie die we kennen. Het Inwonersberaad vervangt de gekozen politici niet. Wel zorgt het ervoor dat bewoners ook zeggenschap krijgen bij politieke besluiten.

Waarom een inwonersberaad?

We staan voor de meest lastige vraagstukken ooit, zoals op gebied van klimaat en energie. Er is minder vertrouwen in de politiek en die komt er ook niet uit. Groepen in de samenleving dreigen steeds verder uit elkaar te groeien. Daarom wordt gezocht naar manieren om wel tot goede oplossingen te komen. Tal van voorbeelden in andere landen, maar ook steden en gemeenten laten zien dat een inwonersberaad goede oplossingen kan bedenken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken.

De coalitie op Texel wil graag weten wat inwoners vinden van de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie en welke rol Texel daarin moet spelen. Afgesproken is dat in ieder geval aan het einde van deze raadsperiode de uitkomsten van een Texels inwonersberaad over klimaat/energie duidelijk zijn.

Inwonersberaad of burgerberaad

De Texelse gemeenteraad heeft op 19 december 2023 besloten om de naam van het Texels Burgerberaad te veranderen naar Texels Inwonersberaad. Behalve de naam is er niets veranderd aan de uitgangspunten.

Bekijk de aangenomen motie Een beraad voor alle Texelaars (texel.bestuurlijkeinformatie.nl).  

Hoe werkt een inwonersberaad dan?

Een door loting gevormde groep inwoners die een afspiegeling vormt van de Texelse bevolking buigt zich over een complex maatschappelijk probleem. Ze laten zich grondig informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen die de maatschappij het beste dienen. Dat doen ze door zich samen te ‘beraden’. Bij deze manier van overleg gaat het er niet om anderen te overtuigen van jouw mening, maar om te zoeken naar gedeelde waarden en van daaruit oplossingen te bedenken. Geen debat dus, maar dialoog. Geen meningenoorlog, maar uitwisseling van perspectieven. De uitkomsten van dit Texels Inwonersberaad worden aan de gemeenteraad gepresenteerd en dienen als belangrijk uitgangspunt voor verder beleid.

Bekijk in het filmpje hoe een burger- of inwonersberaad werkt bij de gemeente Vijfheerenlanden. En wat de deelnemers er zelf van vinden.

bron: YouTube Gemeente Vijfheerenlanden

Ondersteuning proces

Deelnemers krijgen de tijd om zich te laten informeren door mensen die kennis hebben van het onderwerp. Dat kunnen wetenschappers zijn, mensen die een belang vertegenwoordigen, of mensen die persoonlijke ervaring hebben met het onderwerp. Professionele onafhankelijke begeleiding ondersteunt deelnemers bij het verkrijgen van betrouwbare informatie en het naar voren komen van verschillende perspectieven. De gemeentelijke organisatie staat het inwonersberaad bij hun proces ten dienste. Dat betekent bijvoorbeeld dat er gecheckt kan worden wat qua wet- en regelgeving mogelijk is en of een voorstel past binnen het beleid.

Transparant en volgbaar

Het proces van het inwonersberaad en de tussentijdse uitkomsten worden gepubliceerd en zijn voor alle Texelaars te volgen.

Het inwonersberaad voorstel

De voorstellen van het inwonersberaad worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad over realiteit, haalbaarheid en de aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De raad besluit over de voorstellen van het inwonersberaad.

Vragen

Heeft u vragen? Blijf er niet mee lopen maar mail ze naar inwonersberaad@texel.nl.

Veelgestelde vragen

Het inwonersberaad is een overleg van ingelote bewoners die samen voorstellen doen voor een vraag van Texel. Zij geven een advies aan de gemeente die hiermee aan de slag gaat.

De deelnemers aan het inwonersberaad vormen samen een afspiegeling van de Texelse samenleving. Mensen kunnen zich niet aanmelden, maar worden geloot. De loting is belangrijk om de deelnemers aan een inwonersberaad te selecteren, omdat iedereen dan evenveel kans krijgt om mee te doen.

De loting verloopt in 2 rondes. De eerste ronde is een volstrekt willekeurige loting van een grote groep mensen. Deze mensen ontvangen een persoonlijke uitnodiging met eenvoudige uitleg en met de data van het te houden inwonersberaad. Uit de groep aanmeldingen wordt door een onafhankelijke partij een tweede gewogen loting toegepast. In deze tweede ronde wordt gewogen op een aantal criteria zoals leeftijd, postcode, opleidingsniveau en bijvoorbeeld de (huidige) kijk op, of affiniteit met het onderwerp. Dit is bedoeld om een goede representatieve afspiegeling van de Texelse bevolking te verkrijgen.

Uit alle aanmeldingen worden zo’n 80 – 150 mensen ingeloot die samen zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede vormen van de Texelse bevolking.

De gemeenteraad spreekt vooraf duidelijk af wat zij met de adviezen van het inwonersberaad gaan doen en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. De adviezen van het inwonersberaad worden heel serieus genomen.

Het college adviseert de gemeenteraad over realiteit, haalbaarheid en aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het inwonersberaad.

Zodra dit bekend is wordt dit actief gecommuniceerd.

Zie ook

Inwonersberaad; waarom werkt dit dan wel? (bron: YouTube gemeente Texel)

Vragen?

mail naar inwonersberaad@texel.nl