Uittreksel, afschrift of verklaring?

Er zijn verschillende soorten uittreksels, afschriften en verklaringen:

Twijfelt u welk bewijs (uittrekstel, afschrift of verklaring) u nodig heeft? Neem dan contact op met de organisatie die het bewijs van u vraagt.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.