Toeristisch Toekomstplan

Voor de gemeente Texel is toerisme en recreatie een belangrijke sector. Het toerisme zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Bovendien zijn Texelaars trots om hun eiland te delen met bezoekers. Toch ervaart een steeds grotere groep Texelaars dat de rek in groei van het toerisme eruit is.

In het coalitieakkoord ‘Balans brengen’ (mei 2018) is opgenomen dat Texel een evenwichtige balans wenst te behouden, en waar nodig wil verbeteren tussen bezoekers (toerisme) en bewoners (leefbaarheid). Op 22 september 2021 heeft de gemeenteraad het Toeristisch Toekomstplan Texel ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’ (pdf) vastgesteld. Hierin staan 6 punten (pijlers) en adviezen centraal die bijdragen aan een balans tussen bezoekers en inwoners van Texel.

Op 14 december 2022 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerp Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel ter inzage te leggen. Dit plan bevat aangepaste en aangescherpte regels om de balans tussen toerisme en leefbaarheid te behouden. In het toelichtend schema (pdf) is overzichtelijk weergegeven welke voorgestelde veranderingen er per type slaapplaats gelden. Op Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (ontwerp) kunt u meer lezen over het (ontwerp) Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel, de stand van zaken en de procedure.

Ingevoerde wijzigingen

In 2022 hebben we een registratieplicht ingevoerd voor alle woningen die een vorm van toeristische verhuur aanbieden, op basis van de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Dus voor logies met ontbijt, maar ook tweede woningen die recreatieve verhuur aanbieden. Hiervoor is de huisvestingsverordening aangepast.

Dit betekent dat iedereen die toeristische verhuur aanbiedt in zijn woning en voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan, zich digitaal moet registreren. Vervolgens ontvangt de verhuurder een registratienummer dat hij in alle correspondentie, dus ook op verhuursites, moet vermelden. Zonder registratienummer mag er niet verhuurd worden.

U kunt zich nog steeds registreren.

Vanaf oktober 2022 is er een handhavingstraject gestart. Op het onrechtmatig toeristisch verhuren van woningen staan bestuurlijke boetes.

Wijzigingen op korte termijn

We passen de planologische slaapplaatsenregistratie aan. Hier komen ook de geregistreerde logies- met ontbijtadressen in. Ook zoeken wij uit of het een goed idee is om te investeren in een digitaal nachtregister om een actueel overzicht te krijgen in het aantal overnachtingen (aangenomen amendement in de gemeenteraad).

Een website waarop elke logiesverstrekker staat, per adres en met het daadwerkelijke aantal recreatieve bedden. Dit is de strekking van de motie naar aanleiding van het Toeristisch Toekomstplan. Daarop heeft het college recent een online Texelkaart gepubliceerd. Op deze kaart zijn alle slaapplaatsen op Texel te zien die volgens de normtelling toegestaan zijn, en die als logies met ontbijtadres of als tweede woning geregistreerd zijn.

Voorgenomen wijzigingen in de toekomst

Om een evenwichtige balans te behouden tussen toerisme en leefbaarheid op het eiland is een paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie opgesteld. Hierin zijn regels aangepast en aangescherpt. In het toelichtend schema (pdf) is overzichtelijk weergegeven welke voorgestelde veranderingen er per type slaapplaats gelden.

In de raadsvergadering van 14 december is ingestemd met het ter inzage leggen van dit ontwerp paraplubestemmingsplan. Het plan ligt van 30 januari tot en met 13 maart 2023 ter inzage.

Juridische status

De huidige bestemmingsplanregels blijven gelden totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Vervolg

Hierboven staan de zaken die prioriteit hebben in de ruimtelijke regelgeving. Voor veel andere genoemde zaken is het een samenspel tussen ondernemers, diverse organisaties, VVV Texel, inwoners en de gemeente.

Niet alles wat in het Toeristisch Toekomstplan genoemd wordt, kan in 1 keer. Sommige onderwerpen vragen om een langere adem of hebben minder spoed. Daarom maken we een uitvoeringsagenda, die elke twee jaar wordt bijgesteld en kan worden aangevuld. In de eerste uitvoeringsagenda (2022-2024) staat welke projecten eerst worden uitgevoerd.

De eerste uitvoeringsagenda (pdf) is in februari 2022 door de raad vastgesteld. Hierin is ook het ruimtelijk beleid opgenomen.

De klankbordgroep, die heeft meegewerkt aan het Toeristisch Toekomstplan, en nu is uitgebreid met de sectoren zorg en cultuur, heeft meegewerkt aan het opstellen van deze uitvoeringsagenda.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.