Toeristisch Toekomstplan

Voor de gemeente Texel is toerisme en recreatie een belangrijke sector. Het toerisme zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Bovendien zijn Texelaars trots om hun eiland te delen met bezoekers. Toch ervaart een steeds grotere groep Texelaars dat de rek in groei van het toerisme eruit is.

In het coalitieakkoord ‘Balans brengen’ (mei 2018) is opgenomen dat Texel een evenwichtige balans wenst te behouden, en waar nodig wil verbeteren tussen bezoekers (toerisme) en bewoners (leefbaarheid). Op 22 september 2021 heeft de gemeenteraad het Toeristisch Toekomstplan Texel ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’ (pdf) vastgesteld. Hierin staan 6 punten (pijlers) en adviezen centraal die bijdragen aan een balans tussen bezoekers en inwoners van Texel.

Belangrijkste wijzigingen

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste voorgenomen wijzigingen in het toeristisch beleid en de ruimtelijke regelgeving.

Verplaatsen van slaapplaatsen per direct niet meer mogelijk

Met de vaststelling van het Toeristisch Toekomstplan is de nota Verblijfsrecreatie ‘De Texelse maat voor een zonnige toekomst’ ingetrokken. Dit heeft als gevolg dat het verplaatsen van slaapplaatsen per direct niet meer mogelijk is.

Wijzigingen op korte termijn

In 2022 voeren we een registratieplicht in voor alle woningen die een vorm van toeristische verhuur aanbieden, op basis van de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Dus voor logies met ontbijt, maar ook tweede woningen die recreatieve verhuur aanbieden. Hiervoor passen we de huisvestingsverordening aan.

Dit betekent dat iedereen die toeristische verhuur aanbiedt in zijn woning en voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan, zich digitaal moet registreren. Vervolgens ontvangt de verhuurder een registratienummer die hij in alle correspondentie, dus ook op verhuursites, moet vermelden. Zonder registratienummer mag er niet verhuurd worden.

U kunt zich vanaf 1 april registeren. Vanaf oktober start een handhavingstraject. Op het onrechtmatig toeristisch verhuren van woningen staan bestuurlijke boetes.

We passen de planologische slaapplaatsenregistratie aan. Hier komen ook de geregistreerde logies- met ontbijtadressen in. Ook zoeken wij uit of het een goed idee is om te investeren in een digitaal nachtregister om een actueel overzicht te krijgen in het aantal overnachtingen (aangenomen amendement in de gemeenteraad).

Via een motie is verzocht om, samen met Texelse betrokkenen, uit te zoeken hoe een voor iedereen raadpleegbare website ontwikkeld kan worden. Daarop moet van elke Texelse logiesverschaffer (door henzelf aan te leveren, verplicht) per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar zijn.

In het tweede kwartaal van 2022 legt het college een uitgewerkt (organisatorisch, juridisch en financieel) voorstel voor. Deze moet invulling geven aan het doel om een openbare, toegankelijke en feitelijke registratie van bedden te realiseren.

Voorgenomen wijzigingen in de toekomst

Om een rem te kunnen houden op verdere groei in slaapplaatsen wordt een paraplu-bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan opgesteld, waarin regels worden aangepast en aangescherpt. Het komende jaar stellen wij een ontwerp-bestemmingsplan op en leggen deze vervolgens ter inzage. Doel is om een verdere groei in slaapplaatsen te voorkomen en meer regie te houden bij wijzigingsplannen.

Het college van B&W heeft zo de mogelijkheid (afwijkingsbevoegdheid) om bij de aanvraag van een omgevingsvergunning te toetsen op een goede landschappelijke inpassing. Ditzelfde geldt ook voor de omzetting van verblijfsrecreatieve gebouwen, bijvoorbeeld het omzetten van groepsaccommodaties naar hotels.

In het paraplu-bestemmingsplan wordt het maximum van vier recreatieappartementen teruggebracht naar twee appartementen. Ook zal dit alleen nog worden toegestaan bij monumentale stolpen. Nieuwbouwstolpen bouwen met als doel recreatieve appartementen te exploiteren is dan niet meer mogelijk.

De 25 % uitbreidingsregeling voor kwaliteitsverbetering bij bestaande kleinschalige accommodaties loopt momenteel af in de huidige bestemmingsplannen en wordt ook niet meer verlengd. De gedachte hierachter is dat we op Texel aardig tegen het maximum van 45.000 slaapplaatsen zitten, zodat het beter is om deze regeling te stoppen.

Definities als ‘kampeermiddel’, ‘ondergeschiktheid’ en ‘reëel agrarisch bedrijf’ worden aangepast aan de huidige en toekomstige tijd. Er komt een nadere omschrijving van de term ‘ondergeschiktheid’, maar ook wat bijvoorbeeld verstaan wordt onder een kampeermiddel.

Er komen geen wijzigingen in de algemene regels voor kamperen bij de boer. Dus geen uitbreiding in aantal kampeerplaatsen. Op dit moment is 92% van alle beschikbare slaapplaatsen bij kamperen bij de boer vergund. We kijken nog naar de criteria die worden gesteld aan een reëel agrarisch bedrijf.

Er komt nieuw beleid voor logies met ontbijt. De huidige beleidsregels ‘toepassing logies met ontbijt Texel 2020’ worden ingetrokken. Voorlopig gaan we uit van het huidige bestemmingsplan en in de tussentijd wordt gewerkt aan nieuw beleid voor het paraplu-bestemmingsplan.

Belangrijkste uitgangspunten:

  • Voor ondergeschiktheid worden meetbare en handhaafbare criteria opgenomen: maximum percentage van woonoppervlakte (eerste criterium) en een maximum aantal vierkante meters (tweede criterium)
  • Er wordt opnieuw een maximum gesteld aan aantal kamers (waarschijnlijk naar beneden bijgesteld)
  • Er komt een heldere omschrijving van wat wordt verstaan onder woonoppervlakte
  • Er komt een heldere omschrijving wat wel of niet in de kamer met logies met ontbijt mag zijn (bijvoorbeeld geen kookgelegenheid)
  • Er komt duidelijkheid over wat wordt verstaan onder ‘in de woning’ en wie mag verhuren. En hoe het zit met het bereiken van de logies- met ontbijtkamer: wel of niet via de voordeur, niet via een dakterras en brandtrap bereikbaar, enzovoorts.
  • Er komt uitsluitsel over de eisen over parkeren.

In de aanloop van het opstellen van het paraplu-bestemmingsplan brengen we in beeld wat nog meer kan bijdragen aan het tegengaan van verdere verstening (aangenomen motie in de raad).

Juridische status

Op deze voorgenomen wijzigingen kan geen zienswijze worden ingediend. Dit kan wel op een later moment, bijvoorbeeld als het paraplu-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Op dit moment gelden dus nog de huidige bestemmingsplanregels totdat een ontwerp-parapluplan ter inzage is gelegd.

Vervolg

Hierboven staan de zaken die prioriteit hebben in de ruimtelijke regelgeving. Voor veel andere genoemde zaken, is het een samenspel tussen ondernemers, diverse organisaties, VVV Texel, inwoners en de gemeente.

Niet alles wat in het Toeristisch Toekomstplan genoemd wordt, kan in 1 keer. Sommige onderwerpen vragen om een langere adem of hebben minder spoed. Daarom maken we een uitvoeringsagenda, die elke twee jaar wordt bijgesteld en kan worden aangevuld. In de eerste uitvoeringsagenda (2022-2024) staat welke projecten eerst worden uitgevoerd.

De eerste uitvoeringsagenda is in februari 2022 door de raad vastgesteld. Hierin is ook het ruimtelijk beleid opgenomen.

De klankbordgroep, die heeft meegewerkt aan het Toeristisch Toekomstplan, en nu is uitgebreid met de sectoren zorg en cultuur, heeft meegewerkt aan het opstellen van deze uitvoeringsagenda.