Stikstofberekening voor bouwen of verbouwen

Te veel stikstof in de lucht is een probleem. Planten en dieren hebben hier last van. Daarom mogen nieuwe projecten geen extra stikstof uitstoten in natuurgebieden.

AERIUS-berekening

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een AERIUS-berekening nodig. Dit is een berekening of uw project wel of geen stikstof uitstoot.

Voor sommige particuliere projecten is het niet nodig een AERIUS-berekening aan te leveren. Hieronder leest u of dat voor uw project geldt. Bij alle twijfelgevallen geven wij het advies om toch een aparte berekening met onderbouwing (uitleg) aan te leveren.

Let op: op 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van de AERIUS Calculator plaats. Vanaf 5 oktober is het wettelijk verplicht om de AERIUS Calculator versie 2023 te gebruiken. Bij lopende procedures zal dit betekenen dat een nieuwe AERIUS-berekening uitgevoerd moet worden als er vóór 5 oktober geen beslissing kan worden genomen op uw aanvraag omgevingsvergunning. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om met de berekening te wachten op de nieuwe versie van de AERIUS Calculator. Zie ook Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023 (aanpakstikstof.nl)

Particulier bouwproject

Bent u een particulier en voert u bouwactiviteiten uit? Bijvoorbeeld een dakopbouw, woninguitbreiding, dakkapel, garage of overkapping? Dan is het niet altijd nodig om een AERIUS-berekening aan te leveren.

Op de kaart van Texel ziet u gele, oranje, rode en paarse gebieden. Bepaal eerst in welk gebied uw bouwproject plaatsvindt. Gebruik hiervoor de detailkaarten van Texel (pdf).

Kaart van Texel met gele, oranje, rode en paarse gebieden. De kleuren verwijzen naar het risico van stikstofneerslag per gebied.

Heeft u bepaald welke kleur de plek heeft waar uw project plaatsvindt? Hieronder leggen wij uit wat dit betekent.

Gele gebieden

Bent u een particulier en voert u hier bouwactiviteiten uit aan maximaal 5 woningen? Bijvoorbeeld een dakopbouw, woninguitbreiding, dakkapel, garage of overkapping? Dan hoeft u geen AERIUS-berekening te laten maken als uw aannemer werkt met STAGE-IV of nieuwer materieel (hoe lager de uitstoot, hoe hoger de STAGE-klasse).

Voor de bouwfase is ervan uitgegaan dat de werktuigen ten minste voldoen aan de emissienorm Stage IV. Worden er andere werktuigen gebruikt, dan is er wel een AERIUS-berekening en stikstofonderzoek nodig.

Oranje gebieden 

Bent u een particulier en voert u hier bouwactiviteiten uit aan maximaal 2 woningen? Bijvoorbeeld een dakopbouw, woninguitbreiding, dakkapel, garage of overkapping? Dan hoeft u geen AERIUS-berekening te laten maken als uw aannemer werkt met STAGE-IV of nieuwer materieel.

Voor de bouwfase is ervan uitgegaan dat de werktuigen ten minste voldoen aan de emissienorm Stage IV. Wanneer er andere werktuigen worden gebruikt is er wel een stikstofonderzoek nodig.

Rode en paarse gebieden

Gaat u hier bouwen, dan moet u altijd een AERIUS-berekening aanleveren. Toename van stikstofneerslag bij de bouw van 1 of meer woningen is hier namelijk niet uitgesloten. Voor de bouw van woningen en andere bouwactiviteiten, zoals een dakopbouw, woninguitbreiding, dakkapel, garage of overkapping, is daarom altijd projectspecifiek onderzoek nodig.

Bedrijfsmatig project: altijd AERIUS-berekening nodig

Voor bedrijfsmatige projecten moet altijd een AERIUS-berekening worden aangeleverd.

Alleen bij particuliere bouwprojecten is niet altijd een AERIUS-berekening nodig. Een AERIUS-berekening kost voor particulieren namelijk veel geld. Bij bedrijfsmatige projecten is het vaak een klein onderdeel van de kosten.

Ook zijn deze regels bedoeld voor woningbouw en de verkeersbewegingen van vrachtwagens met bouwmateriaal. Voor bedrijfsmatige projecten is dit vaak veel meer.

Andere verstorende factoren in Natura 2000-gebied

Dichtbij een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied) kunnen naast stikstof ook andere verstorende factoren optreden. Bijvoorbeeld licht, geluid en trillingen. Hier zijn misschien andere onderzoeken voor nodig. Dit hangt af van de plek en de werkzaamheden.

Bezwaar? Toch een berekening

Wordt er bezwaar gemaakt tegen uw bouwproject? Dan kan er toch nog om een AERIUS-berekening worden gevraagd. Deze moet u dan alsnog bij ons aanleveren.

Met de AERIUS-berekening maakt u inzichtelijk of uw bouwproject nadelige (stikstof)gevolgen veroorzaakt op de Natura 2000-gebieden. En of een vergunning nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Gebruik de AERIUS-calculator

Is een AERIUS-berekening nodig voor uw aanvraag omgevingsvergunning, dan gebruikt u hiervoor de AERIUS-calculator op www.aerius.nl.

Schriftelijke onderbouwing

De AERIUS-berekening moet u onderbouwen. In de onderbouwing moet de volgende informatie staan:

Realisatiefase (tijdens de bouw of sloop)

  • Beschrijf uitgebreid wat u gaat doen (benoem alle afzonderlijke activiteiten).
  • Hoe lang duurt het?
  • Welke mobiele werktuigen worden gebruikt? (bijvoorbeeld graafmachines en bulldozers). Hoeveel brandstof verbruiken deze en hoe lang zijn ze in gebruik? (aantal draaiuren).
  • Welke voertuigen komen naar de bouw- of sloopplaats voor de werkzaamheden? Hoeveel?

Gebruiksfase (na de bouw of sloop)

  • Het aantal vervoersbewegingen van de voertuigen op de locatie.
  • Is er iets gewijzigd na de realisatiefase? Bijvoorbeeld gebruik van een andere verwarmingsbron? Benoem dit dan.

Saldering (als dit voor uw project geldt)

  • Leg uit hoe u eventueel saldeert.

De conclusie van de AERIUS-berekening

  • Beschrijf wat er uit de AERIUS-berekening komt. En de conclusie(s) die hieruit getrokken kunnen worden.

Beoordeling en vervolg

Wij beoordelen uw AERIUS-berekening en de onderbouwing. Zorgt uw bouw- of sloopactiviteit misschien voor het neerslaan van stikstof in Natura 2000-gebieden in de buurt? Dan verwijzen wij u door naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De Omgevingsdienst verleent vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. En houdt hier toezicht op. Dit doet zij in opdracht van de provincie.

Meer over stikstof leest u op de website van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (odnhn.nl).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.