Omgevingswet: wat betekent dit voor u als inwoner?

Een garage ombouwen tot werkruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Met de nieuwe Omgevingswet is er nog maar 1 wet, 1 loket en 1 manier van werken.

Voor de Omgevingswet moeten alle gemeenten een Omgevingsvisie maken. Hierin staan de toekomstplannen van de gemeente. Wij werken aan een Omgevingsvisie. Naast de Omgevingsvisie moet de gemeente een omgevingsplan maken. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen.

Vanaf 1 januari 2024 geldt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarmee is de manier waarop wij bouwactiviteiten behandelen en toetsen veranderd.

Vragen en antwoorden over de Omgevingswet

In Nederland zijn 26 wetten en honderden regels voor de omgeving waarin we leven. Door al deze wetten en regels is het aanvragen van een vergunning niet altijd makkelijk. Daarom worden de regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet. Met de nieuwe Omgevingswet is er nog maar 1 wet, 1 loket en 1 manier van werken. Dit zijn de voordelen:

  • Eén online loket voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding.
  • In het online Omgevingsloket kunt u zien aan welke regels uw plannen moeten voldoen en of u hiervoor een vergunning nodig heeft.
  • Het aanvragen gaat sneller.
  • Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.
  • Er is meer ruimte voor uw ideeën.
  • Voor de Omgevingswet moeten alle gemeenten een Omgevingsvisie maken. Hierin staan de toekomstplannen van de gemeente. Gemeente Texel werkt aan een Omgevingsvisie. Naast de Omgevingsvisie moet de gemeente ook een omgevingsplan maken. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen.

Als u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving.

Maar ook als uw buren, gemeente of anderen een vergunning aanvragen, waarbij iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

Dat doet u online via het Omgevingsloket op omgevingswet.overheid.nl.

De Omgevingstafel is een overleg waarbij mensen aanschuiven die een mening kunnen hebben over het plan waarvoor u een vergunning aanvraagt. Bijvoorbeeld de overheid, uw buurman of een andere inwoner. Dat overleg vindt plaats voordat u de vergunning daadwerkelijk aanvraagt. Dat geldt ook voor de participatie.

Plannen worden vooral beoordeeld op de effecten voor de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Maar ook op de veiligheid (het voorkomen van ongelukken) en het duurzaam omgaan met de leefomgeving. Natuurlijk kijken we ook naar haalbaarheid en of het past binnen het geldende beleid (zoals het omgevingsplan). De plannen worden beoordeeld door diverse gemeentelijke (en soms provinciale) specialisten, door het college van Burgemeester en Wethouders en soms door de gemeenteraad.

Participatie is het raadplegen van omwonenden, de dorpscommissie en/of anderen die mogelijk gevolgen gaan ondervinden van uw plan. Dat vinden wij als gemeente belangrijk. Als uw plan niet past in het Omgevingsplan (een nieuwe naam voor de bestemmingsplannen), verwachten we dat u op het gebied van participatie extra stappen zet.

In dit raadsbesluit staat wanneer participatie verplicht is: Raadsbesluit: Gevallen waarvoor participatie verplicht is onder de Omgevingswet (pdf)

Ook kunt u meer lezen in Nota Participatiebeleid voor gevallen waarin participatie verplicht is onder de Omgevingswet (pdf).

In feite hetzelfde als voor bewoners; het aanvragen gaat sneller. Ook wordt ondernemers gevraagd aan participatie te doen bij hun plan en om deel te nemen aan de bijeenkomsten en online raadplegingen voor de Omgevingsvisie.

Het zal voor bewoners en overheden nog even wennen zijn. Want de nieuwe digitale manier vraagt een andere werkwijze. Net als het feit dat we met elkaar vooral gezondheid en veiligheid van de leefomgeving voorop zetten.

Bel ons dan via telefoonnummer 14 0222 of mail naar gemeente@texel.nl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.