De nieuwe Omgevingswet: wat betekent dit voor u als inwoner?

De nieuwe Omgevingswet voegt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen samen. Via één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Naast betere en snellere besluitvorming biedt de nieuwe wet ook ruimte voor lokaal maatwerk. Daarnaast wordt participatie gestimuleerd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 treedt, naast de Omgevingswet, ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Daarmee verandert de manier waarop wij bouwactiviteiten behandelen en toetsen. Hierover leest u verder op Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

Als u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving.

Maar ook als uw buren, gemeente of anderen een vergunning aanvragen, waarbij iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

De voordelen van de Omgevingswet

 • één omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht
 • één digitaal omgevingsloket
  • alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • overzicht bestaande plannen en regels voor een bepaalde locatie of gebied.
  • snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • één omgevingsvergunning
  • nog maar één vergunning aanvragen: ook als meer overheden betrokken zijn.
  • in veel gevallen al binnen 8 weken na aanvraag besluit.
 • meer ruimte voor eigen initiatief en regie inwoners

Vragen en antwoorden over de Omgevingswet

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2024.

Een aanvraag doet u gemakkelijk met behulp van het digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken. En u vindt er op één plek alle informatie die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag. U kunt ook contact opnemen met ons voor een (telefonische) toelichting. U hoort dan wat u moet aanleveren en hoe. 

De Omgevingstafel is een overleg waarbij mensen aanschuiven die een mening kunnen hebben over het plan waarvoor u een vergunning aanvraagt. Bijvoorbeeld de overheid, uw buurman of een andere inwoner. Dat overleg vindt plaats voordat u de vergunning daadwerkelijk aanvraagt. Dat geldt ook voor de participatie.

Plannen worden vooral beoordeeld op de effecten voor de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Maar ook op de veiligheid (het voorkomen van ongelukken) en het duurzaam omgaan met de leefomgeving. Natuurlijk kijken we ook naar haalbaarheid en of het past binnen het geldende beleid (zoals het omgevingsplan). De plannen worden beoordeeld door diverse gemeentelijke (en soms provinciale) specialisten, door het college van Burgemeester en Wethouders en soms door de gemeenteraad.

Participatie is het raadplegen van omwonenden, de dorpscommissie en/of anderen die mogelijk gevolgen gaan ondervinden van uw plan. Dat vinden wij als gemeente belangrijk. Als uw plan niet past in de bestaande bestemmingsplannen (straks Omgevingsplan geheten) verwachten we dat u op het gebied van participatie extra stappen zet.

In feite hetzelfde als voor bewoners; het aanvragen gaat sneller. Ook wordt ondernemers gevraagd aan participatie te doen bij hun plan en om deel te nemen aan de bijeenkomsten en online raadplegingen voor de Omgevingsvisie.

Het zal voor bewoners en overheden nog even wennen zijn. Want de nieuwe digitale manier vraagt een andere werkwijze. Net als het feit dat we met elkaar vooral gezondheid en veiligheid van de leefomgeving voorop zetten.

U kunt altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0222.