Adviescommissies

Er zijn verschillende commissies die ons gevraagd en ongevraagd adviseren:

  • De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt of bouwplannen voldoen aan ons beleid. Bijvoorbeeld of bouwwerken passen in hun omgeving en van voldoende kwaliteit zijn. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders bijvoorbeeld over bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen en monumentenbeleid. Het gaat om alle plannen die invloed hebben op de ontwikkeling en kwaliteit van de leefruimte op Texel.
  • De Commissie bezwaarschriften behandelt de bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten van de gemeenteraad, het college of de burgemeester.
  • De Adviescommissie Cultuurbeleid adviseert over de inzet van kunst en cultuur in de gemeente. Doel is het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Texel voor bewoners en bezoekers.
  • In de Adviesraad Sociaal Domein kunnen leden meedenken en adviseren over het beleid voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.