Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft als adviescommissie gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld over:

 • participatie (actieve deelname van de burger aan het maatschappelijk leven) en zelfredzaamheid
 • werk en inkomen
 • de participatiewet
 • zorg en jeugd
 • de jeugdwet
 • de wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviescommissie, ingesteld door het college van burgemeester en wethouders (B&W).

De Adviesraad Sociaal Domein stelt vragen en geeft adviezen aan het college van B&W

De vragen en adviezen gaan bijvoorbeeld over:

 • gemeentelijke schuldhulpverlening
 • wet inburgering
 • regelgeving maatschappelijke ondersteuning
 • vervoersvoorziening jongeren
 • beschermd wonen
 • minimabeleid
 • inclusie agenda voor mensen met een beperking

De adviesraad luistert naar signalen van burgers, instellingen en organisaties op Texel. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te bezoeken van maatschappelijke organisaties op en buiten Texel. En door nauw contact te onderhouden met organisaties en instellingen op Texel.

De adviesraad behandelt geen klachten van individuele burgers over het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan. Wel worden signalen verzameld die kunnen wijzen op problemen.

Samenstelling adviesraad Sociaal Domein

De commissie benoemt een voorzitter en secretaris. Op dit moment is de voorzitter de heer Albert Hoven (T: 06-22696538) en de secretaris de heer Kees Swarthoff (T: 06-38905142). De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur.

De overige leden zijn mevrouw Els Whyte-Van Asperen, mevrouw Henriette den Ouden-Nuninga, mevrouw Marijke Otten en mevrouw Anne van der Plas-Kuip.

De adviesraad vergadert meestal iedere maand, minimaal 8x per jaar. De gemeente zorgt voor een vergaderruimte. De contactpersoon van de adviesraad bij de gemeente is mevrouw Vivianne Neeteson.