Adviescommissie Cultuurbeleid

De adviescommissie cultuurbeleid geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over de inzet van kunst en cultuur in de gemeente. De commissie denkt ook mee bij de ontwikkeling van cultuurbeleid. Zij doet dit met oog voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Texel voor inwoners en bezoekers.

De adviescommissie cultuurbeleid is een groep mensen met kennis van en ervaring met verschillende vormen van kunst en cultuur, zoals muziek en beeldende kunst. Deze mensen zijn niet werkzaam bij de gemeente of de politiek, maar zijn wel benoemd door het college van burgemeester en wethouders (college van B&W).

Werkwijze

Afspraken over de werkwijze van de commissie zijn door de gemeenteraad vastgelegd in de Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid 2018. Enkele van die afspraken zijn:

  • De commissie vergadert minimaal 4 en maximaal 6 x per jaar.
  • Een advies van de commissie komt tot stand door overleg van de aanwezige leden. Het dagelijks bestuur van de commissie (de voorzitter en secretaris) schrijft het advies vervolgens op.
  • De leden van de commissie hebben recht op een vergadervergoeding. De vergadervergoeding wordt door het college vastgesteld. In artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden staat op welke vergoeding de leden recht hebben.

Samenstelling commissie

De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de commissie. De voorzitter is mevrouw V. Roeper, de secretaris is mevrouw F. Willems. De andere leden van de commissie zijn: mevrouw T.A. Schreurs, de heer A. Bruin en mevrouw E. van Kempen.

De commissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De commissie bestaat uit leden met specifieke kennis in verschillende disciplines van de (podium)kunsten. Bijvoorbeeld dans, muziek, theater, schilder-, teken- of beeldhouwkunst, film, fotografie, grafiek, poëzie en literatuur. De contactpersoon bij de gemeente Texel is mevrouw M. van Beek.

Agendapunten

De commissie geeft advies over:

  • advisering bij kunstwerken in de openbare ruimte
  • de kaders van de subsidieregeling kunst en cultuur
  • de artistieke waarde van bepaalde culturele evenementen of projecten
  • trends en ontwikkelingen landelijk/regionaal naar lokaal
  • specifieke aandachtspunten voor bestuurlijke overweging