Bouwplannen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Soms kan dit zonder vergunning. Maar vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u bij ons aan. U kunt ook vooraf met ons overleggen. Gaat u ook slopen? Dan moet u een sloopmelding doen.

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Kijk op de pagina Monumenten

Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dat doet u op de website van Omgevingsloket. Daar kunt u de gratis vergunningcheck doen.

Vergunningvrij

Gaat u vergunningvrij (zonder vergunning) bouwen? Vergunningvrij betekent niet dat er geen regels zijn. Uw bouwwerk moet technisch voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en aan andere regels. Een aantal regels leest u onder ‘Tips’.

Informeer uw buren. Het is fijn als zij weten wat er gaat gebeuren. Zo voorkomt u overlast.

Omgevingsvergunning

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dan of uw plan past in het bestemmingsplan (stap 2). 

De bestemmingsplannen bekijkt u op de website van Ruimtelijke plannen. Via de knop ‘Plannen zoeken’ vindt u wat het bestemmingsplan is voor de plaats waar u wilt (ver)bouwen of slopen. In een bestemmingsplan staan bijvoorbeeld regels over hoe hoog een bouwwerk mag zijn.

Omdat er veel regels zijn is het soms moeilijk om zelf te bepalen of uw plan past in het bestemmingsplan. Komt u er niet uit? En wilt u hulp van ons? Maak dan een afspraak met een medewerker via telefoonnummer 14 0222.

Heeft u een bouwplan, maar voldoet uw plan niet aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen.

Een eerste gesprek met ons over uw bouwplannen is gratis. U krijgt informatie over de bestemming, de bouwregels, de bouwmogelijkheden en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Als uw bouwplannen niet passen bij de bestemming krijgt u advies over de haalbaarheid van uw plan, de verdere procedure en de kosten. Dit eerste gesprek kan telefonisch of aan de balie in het gemeentehuis. Voor een afspraak belt u 14 0222.

In een omgevingsvergunning kunt u alle activiteiten aanvragen die nodig zijn bij uw plan. Bijvoorbeeld : bouwen – slopen – milieumelding. Een omgevingsvergunning is maatwerk en vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Uw bouwkundige of architect kan namens u (als uw gemachtigde) uw aanvraag invullen.

Hoe werkt de aanvraag?

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd in de krant en op www.texel.nl/bekendmakingen.
 • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u of uw gemachtigde daarvan per e-mail bericht.
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Is er meer tijd nodig om te beslissen, dan kunnen wij de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is een half jaar. Ook deze termijn kunnen wij eenmalig met 6 weken verlengen.

Het besluit wordt gepubliceerd in de Texelse Courant en op deze website. U kunt het besluit bekijken op www.texel.nl/bekendmakingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

 • Gaat u ook slopen? Dan moet u een sloopmelding doen.
 • U moet altijd een AERIUS-berekening (stikstofberekening) inleveren bij uw aanvraag omgevingsvergunning. Lees verder over de AERIUS-berekening.
 • Wordt het bouwoppervlak groter dan 50 m2? Dan heeft u een bodemonderzoeksrapport nodig.
 • Ligt de locatie in, of in de buurt van een Natura 2000-gebied? Of komen er beschermde dier- of plantensoorten voor binnen het postcodegebied? Dan moet een ecoloog een quickscan uitvoeren. Deze moet uitwijzen of er maatregelen nodig zijn volgens de Wet natuurbescherming.
 • Moet een uitrit worden aangepast? Meld dit dan aan ons. Meer hierover leest u op de pagina Uitrit.
 • Gaat u slopen of bouwen in een gebied met een hoge archeologische waarde? Dan moeten de werkzaamheden misschien in overleg met een archeoloog worden aangepast.
 • Het is van belang dat uw plan past in de omgeving. U kunt uw schets tijdens het inloopspreekuur voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • Heeft het plan invloed op het grondwater of een waterloop? Dan kan de Waterwet van toepassing zijn. Meer over de Waterwet leest u op helpdeskwater.nl.
 • Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.
 • Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. En het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Op Texel zijn meerdere Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden). Daarom moet u misschien een AERIUS-berekening (stikstofberekening) inleveren bij uw aanvraag omgevingsvergunning. Daarmee maakt u inzichtelijk of uw project nadelige (stikstof)gevolgen veroorzaakt op de Natura 2000-gebieden. En of een vergunning nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Is een AERIUS-berekening nodig voor uw aanvraag omgevingsvergunning, dan gebruikt u hiervoor de AERIUS-calculator op www.aerius.nl.

Schriftelijke onderbouwing

De AERIUS-berekening moet u onderbouwen. In de onderbouwing moet de volgende informatie staan:

Realisatiefase (tijdens de bouw of sloop)

 • Beschrijf uitgebreid wat u gaat doen (benoem alle afzonderlijke activiteiten).
 • Hoe lang duurt het?
 • Welke mobiele werktuigen worden gebruikt? (bijvoorbeeld graafmachines en bulldozers) Hoeveel brandstof verbruiken deze en hoe lang zijn ze in gebruik? (aantal draaiuren)
 • Welke voertuigen komen naar de bouw- of sloopplaats voor de werkzaamheden? Hoeveel?

Gebruiksfase (na de bouw of sloop)

 • Het aantal vervoersbewegingen van de voertuigen op de locatie.
 • Is er iets gewijzigd na de realisatiefase? Bijvoorbeeld gebruik van een andere verwarmingsbron? Benoem dit dan.

Saldering (als dit voor uw project geldt)

 • Leg uit hoe u eventueel saldeert.

De conclusie van de AERIUS-berekening

 • Beschrijf wat er uit de AERIUS-berekening komt. En de conclusie(s) die hieruit getrokken kunnen worden.

Wij beoordelen uw AERIUS-berekening en de onderbouwing. Zorgt uw bouw- of sloopactiviteit misschien voor het neerslaan van stikstof in Natura 2000-gebieden in de buurt? Dan verwijzen wij u door naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De Omgevingsdienst verleent vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. En houdt hier toezicht op. Dit doet zij in opdracht van de provincie.

Meer over stikstof leest u op de website van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (odnhn.nl).