Sociaal Team Texel

Heeft u vragen over de Wmo? Over de opvoeding van uw kinderen? Of over werk en inkomen? Neem dan contact met het sociaal team op. We maken een afspraak voor een gesprek, brengen met u uw probleem of hulpvraag in kaart en zoeken samen naar oplossingen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.