Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat hoe u de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, mag gebruiken. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een kaart (de ‘verbeelding’ genoemd). Bekijk welke bestemmingsplannen nu worden aangepast.

Geldende bestemmingsplannen

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Bekijk dan de bestemmingsplannen bij Regels op de kaart op omgevingswet.overheid.nl. Het bestemmingsplan voor een deel van het zeegebied nabij de Prins Hendrikdijk kunt u onder aan deze pagina inzien. Vindt u een fout in een bestemmingsplan? Geef het direct door.

Aanpassen bestemmingsplannen

Soms passen we een bestemmingsplan of een deel ervan aan. Daarbij volgen we de wettelijke procedure met 3 fases: voorontwerp, ontwerp en plan. Op bepaalde momenten kunt u de aanpassingen in het bestemmingsplan inzien. Ook kunt u uw zienswijze (mening) geven of beroep indienen op het bestemmingsplan. Hieronder staan de bestemmingsplannen die nu worden aangepast.

Bestemmingsplannen in procedure

Bestemmingsplan De Koog Stappeland (ontwerp)

Doel Met dit plan wordt de bouw van 38 woningen mogelijk gemaakt op het perceel Stappeland 2 A in De…

Bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand (vastgesteld)

Doel Doel is om de verkeersbestemming en de recreatiebestemming met dezelfde oppervlakte op de locatie Badweg, Kogerstrand uit te ruilen….

Bestemmingsplan Oudeschild, partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein (vastgesteld)

Doel Doel is om de specifieke plandelen in het geldende bestemmingsplan die zien op de vestiging van de bierbrouwerij te…

Uitwerkingsplan Den Burg, Marsweg-Zuid (vastgesteld)

Doel Doel is om op de locatie 120 flexwoningen voor 40 jaar in het sociale- en middeldure segment te kunnen…

Tweede Reparatieplan Buitengebied (onherroepelijk)

Doel Enige tijd na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied (2013) en het Reparatieplan (2018) is een aantal foutjes geconstateerd in…

Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (ontwerp)

Doel Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de gemeenteraad ook besloten dat een…

Herziening beheersverordening Waddenzee en Noordzee (onherroepelijk)

Doel Het doel van deze herziening van de beheersverordening is om een aantal aspecten in de beheersverordening (2016) te herzien:…

Bestemmingsplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat II (vastgesteld)

Doel Met dit plan wordt het gebied op de hoek Beatrixlaan/Gasthuisstraat opnieuw bestemd. Het gaat hier om de invulling van…

Bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Oudeschild, De Ruyterstraat 35 (onherroepelijk)

Doel Doel is om de omissie in het bestemmingsplan Oudeschild op de locatie De Ruyterstraat 35 te herstellen. Op de…

Bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Oosterend, Peperstraat 19 en 19a (onherroepelijk)

Doel Doel is om de omissie in het bestemmingsplan Oosterend op de locatie Peperstraat 19 en 19a te herstellen. Op…

Bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022 (onherroepelijk)

Doel De actie van het actualiseren van de planologische slaapplaatsenregistratie van de op 16 februari 2022 vastgestelde ‘Uitvoeringsagenda toerisme en…

Bestemmingsplan Oudeschild – Trompstraat (onherroepelijk)

Doel Het doel van dit bestemmingsplan is om op het voormalige voetbalveld aan de Trompstraat 39 woningen te kunnen bouwen,…

Bestemmingsplan Oosterend, Cor Bremerstraat/Bijenkorfweg (in werking)

Doel Doel is om op de locatie van het agrarische perceel tussen de Cor Bremerstraat en Bijenkorfweg 28 woningen te…

Bestemmingsplan Den Hoorn, Naalrand (onherroepelijk)

Doel Het doel van dit bestemmingsplan is om op de locatie van de voormalige Drijverschool 32 woningen te kunnen bouwen,…

Bestemmingsplan De Cocksdorp, Verlengde Schipper Boonstraat (in werking)

Doel Doel is om op de locatie van het agrarische perceel achter de Schipper Boonstraat 42 woningen te kunnen bouwen,…

Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd

De teksten van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 en het reparatieplan (2018) zijn nu samengevoegd in de bijlage hieronder. In deze…

Bestemmingsplan 3e reparatieplan Den Hoorn, Diek 10 (onherroepelijk)

Doel Doel is om de omissie in het bestemmingsplan Den Hoorn 2014 op de locatie Diek 10 te herstellen. Er…

2e reparatieplan Den Hoorn (onherroepelijk)

Doel Dit bestemmingsplan is bedoeld voor de reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘Den Hoorn’. Na de vaststelling van het moederplan…

Uitleg aanpassen bestemmingsplan

We volgen bij het aanpassen van een bestemmingsplan de wettelijke procedure. Daarbij zijn er 3 fases: een voorontwerp, ontwerp en plan.

Deze fase is niet verplicht en wordt soms overgeslagen.

 • Wij maken een voorontwerp bestemmingsplan.
 • Hierover overleggen wij met alle betrokken overheden en partijen. In praktijk wordt dit overleg vaak tegelijk gevoerd met de inspraakronde.
 • Ook als inwoner van Texel kunt u uw mening geven op het voorontwerp. Dit heet inspraak.
 • Als het voorontwerp bestemmingsplan de inspraak ingaat, publiceren wij dit in de Texelse Courant.
 • Het staat ook op deze pagina, onder Aanpassen bestemmingsplan.
 • Gedurende zes weken kunt u gebruik maken van uw recht op inspraak. Dat kan per brief.
 • Wij leggen het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal bekijken op deze website en bij Regels op de kaart op omgevingswet.overheid.nl.
 • De inspraakreacties gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Het college overweegt ze en neemt ze al dan niet mee als ze een besluit over het voorontwerp bestemmingsplan neemt.
 • Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders verandert het voorontwerp bestemmingsplan in het ontwerp bestemmingsplan.
 • Op het ontwerp bestemmingsplan mag u als inwoner van Texel uw mening geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, publiceren wij dit in de Texelse Courant.
 • Gedurende zes weken kunt u gebruik maken van uw recht een zienswijze te geven. Dit kan per brief en in een gesprek.
 • Wij leggen het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal bekijken op deze website en bij Regels op de kaart op omgevingswet.overheid.nl.
 • De zienswijzen gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Er wordt een Nota van Zienswijzen voorbereid.
 • De Nota van Zienswijzen gaat via de raadscommissie naar de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad overweegt de zienswijzen en neemt ze al dan niet mee als hij een besluit neemt over het ontwerp bestemmingsplan.
 • Na het besluit van de gemeenteraad wordt het ontwerp het definitieve plan.
 • Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, leggen wij het vastgestelde plan zes weken ter inzage.
 • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan? U kunt dan gedurende die 6 weken in beroep gaan.


Beroep

 • Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep indienen. Dit moet binnen 6 weken na het aflopen van de ter inzage-termijn.
 • Bent u geen belanghebbende, maar heeft u wel tijdig een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit of ontwerpplan? Dan kunt u ook beroep indienen. Dit moet binnen 6 weken na het aflopen van de ter inzage-termijn.
 • Stelt u beroep in? Dan blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Het kan zijn dat u die beslissing niet kunt of wilt afwachten. Vraag dan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook om een voorlopige voorziening. Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat een uitspraak is gedaan over uw verzoek om een voorlopige voorziening.
 • Het beroepschrift en het eventuele verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, DEN HAAG.
 • Is de beroepstermijn afgelopen? En zijn er geen verzoeken om een voorlopige voorziening en geen beroep ingesteld? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk na de beroepstermijn.
 • Is er wel beroep ingesteld? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaart.

Bestemmingsplan voor een beperkt deel van het zeegebied nabij de Prins Hendrik dijk

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.