Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat hoe u de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, mag gebruiken. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een kaart (de ‘verbeelding’ genoemd).

Geldende bestemmingsplannen

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Bekijk dan de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan voor een deel van het zeegebied nabij de Prins Hendrikdijk kunt u onder aan de pagina inzien. Vindt u een fout in een bestemmingsplan? Geef het direct door.

Aanpassen bestemmingsplannen

Soms passen we een bestemmingsplan of een deel ervan aan. Daarbij volgen we de wettelijke procedure met 3 fases: voorontwerp, ontwerp en plan. Op bepaalde momenten kunt u de aanpassingen in het bestemmingsplan inzien. Ook kunt u uw zienswijze (mening) geven of beroep indienen op het bestemmingsplan. Hieronder staan de bestemmingsplannen die nu worden aangepast.

Tweede Reparatieplan Buitengebied (ontwerp)

Doel Enige tijd na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied (2013) en het Reparatieplan (2018) is een aantal foutjes geconstateerd in…

Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd

De teksten van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 en het reparatieplan (2018) zijn nu samengevoegd in de bijlage hieronder. In deze…

2e reparatieplan Den Hoorn (vastgesteld)

Doel Dit plan is bedoeld voor de reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘Den Hoorn’. Na de vaststelling van het moederplan…

Reparatieplan Oosterend (vastgesteld)

Doel Dit plan is bedoeld voor de reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘Oosterend’ (2014). Na de vaststelling is gebleken dat…

Herstructurering de Texelse golfbaan (ontwerp)

Doel Op de golfbaan wordt het clubhuis ongeveer 50 meter verplaatst in de richting van de ingang van de in…

Pontweg 160-164, Mienterglop, Oude Dijkje 4/4A (NIET vastgesteld)

Doel Met dit bestemmingsplan worden in totaal 25 slaapplaatsen verplaatst van de percelen Pontweg 160-164 en Oude Dijkje 4/4A naar…

Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein (vastgesteld – in werking)

Doel Doel is om een uitbreiding mogelijk te maken van ongeveer 4,5 hectare aan de noordzijde van het bestaande bedrijventerrein…

Pontweg 133-135 en Stappeland 2A in De Koog (ontwerp)

Doel Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk dat er recreatieve slaapplaatsen verplaatst worden van het perceel Pontweg 133-135 naar het…

Gerritslanderdijkje 2C en Pontweg 127 (ontwerp)

Doel Het doel van dit bestemmingsplan is het verplaatsen van de bouwmogelijkheden van Pontweg 127 naar het perceel Gerritslanderdijkje 2C.…

Reparatieplan De Cocksdorp (in werking en onherroepelijk)

Doel Dit plan is bedoeld voor de reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘De Cocksdorp’ (2016). Het reparatieplan heeft betrekking op…

Uitleg aanpassen bestemmingsplan

We volgen bij het aanpassen van een bestemmingsplan de wettelijke procedure. Daarbij zijn er 3 fases: een voorontwerp, ontwerp en plan.

Deze fase is niet verplicht en wordt soms overgeslagen.

 • Wij maken een voorontwerp bestemmingsplan.
 • Hierover overleggen wij met alle betrokken overheden en partijen. In praktijk wordt dit overleg vaak tegelijk gevoerd met de inspraakronde.
 • Ook als inwoner van Texel kunt u uw mening geven op het voorontwerp. Dit heet inspraak.
 • Als het voorontwerp bestemmingsplan de inspraak ingaat, publiceren wij dit in de Texelse Courant.
 • Het staat ook op deze pagina, onder Aanpassen bestemmingsplan.
 • Gedurende zes weken kunt u gebruik maken van uw recht op inspraak. Dat kan per brief.
 • Wij leggen het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal bekijken op deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • De inspraakreacties gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Het college overweegt ze en neemt ze al dan niet mee als ze een besluit over het voorontwerp bestemmingsplan neemt.
 • Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders verandert het voorontwerp bestemmingsplan in het ontwerp bestemmingsplan.
 • Op het ontwerp bestemmingsplan mag u als inwoner van Texel uw mening geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, publiceren wij dit in de Texelse Courant.
 • Gedurende zes weken kunt u gebruik maken van uw recht een zienswijze te geven. Dit kan per brief en in een gesprek.
 • Wij leggen het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal bekijken op deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • De zienswijzen gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Er wordt een Nota van Zienswijzen voorbereid.
 • De Nota van Zienswijzen gaat via de raadscommissie naar de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad overweegt de zienswijzen en neemt ze al dan niet mee als hij een besluit neemt over het ontwerp bestemmingsplan.
 • Na het besluit van de gemeenteraad wordt het ontwerp het definitieve plan.
 • Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, leggen wij het vastgestelde plan zes weken ter inzage.
 • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan? U kunt dan gedurende die 6 weken in beroep gaan.


Beroep

 • Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep indienen. Dit moet binnen 6 weken na het aflopen van de ter inzage-termijn.
 • Bent u geen belanghebbende, maar heeft u wel tijdig een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit of ontwerpplan? Dan kunt u ook beroep indienen. Dit moet binnen 6 weken na het aflopen van de ter inzage-termijn.
 • Stelt u beroep in? Dan blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Het kan zijn dat u die beslissing niet kunt of wilt afwachten. Vraag dan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook om een voorlopige voorziening. Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat een uitspraak is gedaan over uw verzoek om een voorlopige voorziening.
 • Het beroepschrift en het eventuele verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, DEN HAAG.
 • Is de beroepstermijn afgelopen? En zijn er geen verzoeken om een voorlopige voorziening en geen beroep ingesteld? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk na de beroepstermijn.
 • Is er wel beroep ingesteld? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaart.

Bestemmingsplan voor een beperkt deel van het zeegebied nabij de Prins Hendrik dijk