Visie en beleid

In het beleid leest u wat onze doelen voor Texel zijn. Wat willen we de komende jaren veranderen? Of juist houden zoals het nu is? U kunt hieronder het beleid vinden per onderwerp. Het zijn vastgestelde visies en beleidsstukken. Nieuw beleid wordt besproken in de raadsvergaderingen van de gemeenteraad.

Op deze pagina vindt u beleid over de volgende thema’s:

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.